Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę produktów żywnościowych dla SPZOZ-Szpitala im. dr.J.Dietla w Krynicy-Zdroju.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju ogłasza przetarg

 • Adres: 33-380 Krynica - Zdrój, ul. Kraszewskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 4712807, 4715196 , fax. 184 712 338
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju
  ul. Kraszewskiego 142
  33-380 Krynica - Zdrój, woj. małopolskie
  tel. 018 4712807, 4715196, fax. 184 712 338
  REGON: 30058700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-krynica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot leczniczy utworzony przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę produktów żywnościowych dla SPZOZ-Szpitala im. dr.J.Dietla w Krynicy-Zdroju.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę produktów żywnościowych dla SPZOZ-Szpitala im. dr.J.Dietla w Krynicy-Zdroju. Postępowanie zostało podzielone na osiem wyszczególnionych poniżej części (pakietów): opis części zamówienia: Pakiet 1 Produkty mleczarskie, Pakiet 2 Olej, Pakiet 3 Sery, Pakiet 4 Warzywa i owoce, Pakiet 5 Pieczywo, Pakiet 6 Mięso drobiowe, Pakiet 7 Mięso wieprzowe, Pakiet 8 Mięso wołowe. Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca byłby wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony formularz oferty , według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, (formularz należy wypełnić w stosunku do tych części zamówienia, na które wykonawca składa ofertę), 2) wypełnione i podpisane tabele asortymentowo-cenowe, załącznik nr 1 do SIWZ 3) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia – Załącznik nr 3 do SIWZ. 4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, nie dotyczy Wykonawców w przypadku określonym w art. 26 ust. 6 ustawy Pzp

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach