Przetargi.pl
Zakup i dostawa węgla ekogroszek na sezon grzewczy 2019/2020 dla placówek szkolnych na terenie Gminy Czarny Dunajec

Gmina Czarny Dunajec ogłasza przetarg

 • Adres: 34-470 Czarny Dunajec, Józefa Piłsudskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48182613540 , fax. +48182613530
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czarny Dunajec
  Józefa Piłsudskiego 2
  34-470 Czarny Dunajec, woj. małopolskie
  tel. +48182613540, fax. +48182613530
  REGON: 49189216200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarny-dunajec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa węgla ekogroszek na sezon grzewczy 2019/2020 dla placówek szkolnych na terenie Gminy Czarny Dunajec
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa węgla ekogroszek na sezon grzewczy 2019/2020 dla placówek oświatowych na terenie Gminy Czarny Dunajec administrowanych przez Gminny Zespół Oświatowy w Czarnym Dunajcu. 2.Dostawy opału będą odbywały się będą w dwóch turach zgodnie z harmonogramem dostaw opału (załącznik nr 9 do SIWZ) , przy czym: - termin realizacji I tury dostaw to czerwiec/lipiec 2019 r. - termin realizacji II tury dostaw to styczeń/luty 2020 r. Podziału na 2 tury, dokonano z uwagi na ograniczone możliwości zmagazynowania opału przez poszczególne jednostki oświatowe. 3. Szczegółowe wymogi odnośnie parametrów zamawianego opału. Węgiel ekogroszek (do pieców z automatycznym podajnikiem - bez miału): wartość opałowa: Qir = min. 26 MJ/kg wymiar ziarna: 8-25 mm zawartość popiołu: Ar = 4% - 10% zawartość siarki: Str = < 0,6% 4. Zbiorcze zestawienie ilości zamawianego opału: łączna zamawiana ilość: 318 ton (w tym I tura – 143 ton, II tura – 175 ton).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09111210-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ponadto Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą: 1) wypełniony i podpisany formularz oferty – którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ; 2) certyfikat lub świadectwo badania oferowanego opału, świadczące o spełnieniu minimalnych wymaganych przez Zamawiającego parametrów. Z załączonych dokumentów jednoznacznie powinny wynikać informacje o wszystkich parametrach wymaganych przez Zamawiającego, określonych w niniejszej SIWZ. 3) pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie: a) w przypadku podpisania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru - pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy, b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ. 4) Oświadczenie dotyczące wskazania części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/om wraz z podaniem nazw firm będących podwykonawcami (o ile są znani) [art. 36b ust. 1 ustawy pzp] - załącznik nr 6 do SIWZ; 5) Zobowiązanie innego podmiotu ( na zasobach którego polega wykonawca) do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 7 do SIWZ). Zamawiający wymaga aby dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego (dokument ma być złożony w oryginale) wyrażał w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać: a) jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem, d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach