Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na remoncie elewacji, izolacji ścian fundamentowych, opaski, nawierzchni i podestów, izolacji poziomej ścian fundamentowych, remoncie klatek schodowych przy ul. Podwale 79-79A we Wrocławiu

"Zarządca" Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 50-421 Wrocław, Szybka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +48(71)3420021
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "Zarządca" Sp. z o.o.
  Szybka 3B/2-3
  50-421 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +48(71)3420021
  REGON: 930305001
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zarzadca.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWAQ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na remoncie elewacji, izolacji ścian fundamentowych, opaski, nawierzchni i podestów, izolacji poziomej ścian fundamentowych, remoncie klatek schodowych przy ul. Podwale 79-79A we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 2. Przedmiotem zamówienia jest remont nieruchomości przy ul. Podwale 79-79A we Wrocławiu. 3. Zakres prac remontowych budynku obejmuje wykonanie robót ogólnobudowlanych polegających na remoncie elewacji, izolacji ścian fundamentowych, opaski, nawierzchni i podestów, izolacji poziomej ścian fundamentowych, remoncie klatek schodowych. 4. Opis przedmiotu zamówienia i obowiązki stron określają: dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia (zał. nr 7, 8, 9) i projekt umowy (zał. nr 12). 5. Roboty budowlane będą wykonywane na terenie czynnym. 7. Termin wykonania zamówienia: do 30 listopada 2018r. od dnia podpisania umowy przez strony, zgodnie z harmonogramem wykonania robót, przedstawionym przez Wykonawcę w określonym w projekcie umowy, uwzględniających etapy: I do 31.10. 2018, II do 31.10.2018r, III do 31.11.2018r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 5000,00 zł (słownie : pięć tysiące)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach