Przetargi.pl
Budowa przewodu wodociągowego rozdzielczego wody surowej i przewodu sygnalizacyjnego ze studni głębinowej II do zbiornika retencyjnego o poj. 200 m3 na SUW oraz przyłącza energetycznego od stacji transformatorowej słupowej do studni głębinowej

Gmina Chojnów ogłasza przetarg

 • Adres: 59225 Chojnów, ul. Fabryczna
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 768 188 504 , fax. 768 187 587
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chojnów
  ul. Fabryczna 1
  59225 Chojnów, woj. dolnośląskie
  tel. 768 188 504, fax. 768 187 587
  REGON: 39064745200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gmina-chojnow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa przewodu wodociągowego rozdzielczego wody surowej i przewodu sygnalizacyjnego ze studni głębinowej II do zbiornika retencyjnego o poj. 200 m3 na SUW oraz przyłącza energetycznego od stacji transformatorowej słupowej do studni głębinowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Zakres robót obejmuje: budowę przewodu rozdzielczego wodociągowego wody surowej średnicy De 225 PEHD 100 SDR 17 PN10 o długości około 1300m, od studni głębinowej II o wydajności 55m3/h do projektowanego zbiornika retencyjnego o pojemności 200m3 lokalizowanego na terenie SUW-u wraz niezbędną instalacją technologiczną uzdatniania wody i wewnętrzną instalacją zasilająca elektryczną, budowę kabla sygnalizacyjnego długości około 1300m od zbiornika retencyjnego na SUW do szafki sterującej zlokalizowanej przy pompowni głębinowej na terenie działki nr 57/4, obręb Okmiany jednostka ewidencyjna 020902_2 Chojnów oraz budowę linii kablowej 0,4kV długości około 530m od stacji transformatorowej R-743-69 do szafki złączowo-pomiarowej lokalizowanej na granicy działki nr 57/4 oraz wewnętrznej linii kablowej zasilającej pompownię głębinową na działce nr 57/4. Zakres robót: - rozebranie nawierzchni, - wykonanie wykopów pod rurociągi i kable energetyczne o szerokości 0.9-1.0m i głębokościach zgodnie z profilem podłużnym, - wykonanie przecisku sterowanego pod drogami oraz przez działkę 65/5, - wykonanie nasypu i posadowienia pod zbiornik, - montaż zbiornika i sorbera wraz z wyposażeniem zgodnie z zaleceniami i instrukcją producenta zbiornika i montażu urządzeń technologicznych, - podwieszenie istniejących kabli i rur ( w razie stwierdzenia istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu), - wykonanie podsypki pod rurociągi i kable energetyczne, - w miejscach oznaczonych w części rysunkowej symbolem RO ułożenie rur przewodowych metodą przewiertu sterowanego, - ułożenie rur ochronnych, rur przewodowych w wykopie, zgrzanie lub montaż poszczególnych elementów, montaż uzbrojenia zgodnie z instrukcją montażu i zaleceniami producenta, - oczyszczenie rur przewodowych, - wykonanie próby szczelności, dezynfekcji i płukania rurociągów, - demontaż podwieszeń istniejących kabli i rur, zasypanie wykopów, odtworzenie nawierzchni. 2.2. Przedmiot zamówienia ma być zrealizowany zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych opracowaną przez firmę „Usługi Projektowe Branży Sanitarnej” Leon Jatkiewicz, Nowa Wieś Legnicka. 2.3. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: - zorganizowanie na swój koszt placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż., - zapewnienie na własny koszt kierownika budowy, - zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne na koszt Wykonawcy, - oznakowanie i zabezpieczenie dróg publicznych w zakresie wynikającym z uzgodnień z zarządcami tych dróg, - zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz kompletowanie dokumentacji (w tym także dokumentacji fotograficznej) obejmującej zakres robót objętych zamówieniem, - wykonanie operatu powykonawczego projektu wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą ( 4 egz. ), - naprawę zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót, - uporządkowanie i przywrócenie terenu budowy po zakończeniu robót do stanu pierwotnego i przekazanie go Zamawiającemu wraz z oświadczeniami dot. nie wniesienia uwag, podpisanymi przez właścicieli działek najpóźniej do dnia odbioru końcowego. 2.4. Rozpoczęcie robót nastąpi do 7 dni od daty podpisania umowy. 2.5. Zamawiający nie przewiduje wypłaty odszkodowań właścicielom posesji za szkody zawinione przez Wykonawcę, powstałe podczas budowy. Na Wykonawcy ciąży obowiązek dokonywania uzgodnień z właścicielami posesji oraz zarządcami dróg, dotyczących wejścia z robotami, minimalizacji szkód oraz ponoszenia kosztów z tym związanych. 2.6. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania placu budowy do czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do: - ochrony mienia i zabezpieczenia ppoż., - nadzoru nad bhp, - ustalania i utrzymania porządku, - odpowiedniej organizacji placu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia, - dostarczania atestów zastosowanych materiałów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego zamówienia, - ubezpieczenia robót, obiektów budowli od zdarzeń losowych, - ubezpieczenia budowli w zakresie odpowiedzialności cywilnej. 2.7. Uwagi: 2.7.1. Podstawą do wyceny przedmiotowego zadania jest projekt budowlany i STWiOR, przedmiar robót należy traktować jako pomocniczy. Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji zakresu przedmiotu zamówienia w terenie i uwzględnienia wszystkich możliwych dodatkowych kosztów w ofercie. 2.7.2. Kosztorys powinien być sporządzony zgodnie z załączonym przedmiarem robót. Wykonawca przed podpisaniem umowy o wykonanie zamówienia przedłoży Zamawiającemu kosztorys sporządzony metodą uproszczoną (z zachowaniem kolejności pozycji kosztorysowych), łącznie ze składnikami cenotwórczymi w terminie 7 dni roboczych od zakończenia licytacji. 2.8. W zakresie zamówienia wchodzą wszystkie prace nieujęte w dokumentacji projektowej, a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, jak np. zorganizowanie placu budowy, tyczenie obiektu, wykonanie dokumentacji powykonawczej, uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień związanych z realizacją zadania i przekazania jego do użytkowania, wykonanie niezbędnych prób, badań, sprawdzeń, opinii uzgodnień, itp. 2.9. Rozwiązania równoważne 2.9.1. W przypadku wskazania w projekcie budowlanym lub przedmiarze robót znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne – co najmniej takie same (nie gorsze) od parametrów podanych w dokumentacji technicznej. 2.9.2. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 2.9.3. Wykonawca, który powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 2.11. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące następujące czynności: - roboty ziemne i drogowe - roboty ogólnobudowlane - roboty elektryczne - roboty instalacyjne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 12.1. Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami ogłoszenia o zamówieniu żąda wniesienia wadium w wysokości 24 000,00 złotych (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100). Wadium należy wnieść w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W niniejszym postępowaniu oznacza to, że wadium należy wnieść przed terminem otwarcia licytacji elektronicznej. 12.2. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: BS Chojnów nr 64 8644 0000 0000 1384 2000 0030 z dopiskiem: "Wadium do licytacji elektronicznej na zadanie pn. Budowa przewodu wodociągowego rozdzielczego wody surowej i przewodu sygnalizacyjnego ze studni głębinowej II do zbiornika retencyjnego o poj. 200 m3 na SUW oraz przyłącza energetycznego od stacji transformatorowej słupowej do studni głębinowej wraz z rozruchem technologicznym, nr SOGCH/ZP/10/2018. 12.3. Zamawiający nie przyjmuje gotówki w kasie Urzędu. 12.4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego przed terminem otwarcia licytacji.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - Wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu (załącznik nr 1), - Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy) - załącznik nr 6

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach