Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na realizację zadań pn. „Przebudowa pomieszczeń w Wiejskim Domu Kultury w Ślesinie” oraz „Termomodernizacja obiektu Domu Kultury w Ślesinie”.

Gmina Nakło nad Notecią ogłasza przetarg

 • Adres: 89-100 Nakło nad Notecią, Ks. Piotra Skargi
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 386 79 01, 52 386 79 60 , fax. 52 386 79 02
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nakło nad Notecią
  Ks. Piotra Skargi 7
  89-100 Nakło nad Notecią, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 386 79 01, 52 386 79 60, fax. 52 386 79 02
  REGON: 09235089500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gmina-naklo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na realizację zadań pn. „Przebudowa pomieszczeń w Wiejskim Domu Kultury w Ślesinie” oraz „Termomodernizacja obiektu Domu Kultury w Ślesinie”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch zakresów robót budowlanych w ramach zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa pomieszczeń w Wiejskim Domu Kultury w Ślesinie” – stanowiąca zakres I oraz „Termomodernizacja obiektu Domu Kultury w Ślesinie” stanowiąca zakres II przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oferty na wykonanie I i II zakresu przedmiotu zamówienia. Konieczne jest podanie w ofercie odrębnej kwoty na wykonanie zakresu I i II przedmiotu zamówienia, z uwagi na fakt, iż zadania są współfinansowane z różnych programów i podlegają odrębnym rozliczeniom. Zamawiający celem realizacji zamówienia wyłoni jednego wykonawcę, za uwagi na fakt, że roboty budowlane dotyczą jednego obiektu oraz, że wykonywane prace powiązane są ze sobą technologicznie. 2.1 Założenia wspólne dla obu zakresów przedmiotu zamówienia: 1) Lokalizacja budynku: Budynek zlokalizowany jest na działce ewidencyjnej nr 301/1 położonej przy ul. Strażackiej 2 w Ślesinie, gmina Nakło nad Notecią. 2) Zestawienie powierzchni i wymiarów istniejącego budynku: - powierzchnia zabudowy - 640,5 m2, - powierzchnia użytkowa - 573,1 m2, - kubatura - 3776,0 m2, - długość elewacji frontowej - 34,96 m, - szerokość max. - 18,32 m, - wysokość w kalenicy - 5,45 m (bez wieży strażackiej). 3) Dane o instalacjach występujących w budynku: a) Instalacja grzewcza wykonana jest z rur stalowych spawanych, grzejniki płytowe, konwektorowe. Istniejący kocioł na paliwo stałe posiada moc grzewczą wynoszącą 65 kW. Kotłownia z magazynem na opał zlokalizowana jest w części podpiwniczonej budynku. b) instalacja wentylacyjna – grawitacyjna, c) instalacja wodociągowa i kanalizacyjna - instalacja wodociągowa wykonana jest podtynkowo z rur ocynkowanych, natomiast instalacja kanalizacyjna wykonana jest z rur żeliwnych i PCV. 4) Informacje dotyczące dokumentacji projektowej: a) Załączone przedmiary mają charakter poglądowy i należy je rozpatrywać łącznie z dokumentacją techniczną (opisem i rysunkami). W przypadku wątpliwości, co do zakresu przedmiotu zamówienia, należy przeprowadzić wizję lokalną na obiekcie (po wcześniejszym zgłoszeniu u Zamawiającego), b) Przy określeniu wartości ryczałtowej należy uwzględniać prace podstawowe jak i towarzyszące (np.: przy układaniu instalacji elektrycznej podtynkowej należy uwzględnić przygotowanie podłoża z bruzdowaniem oraz zaprawienie bruzd, przy pracach posadzkarskich tynkarskich wyrównanie ponadnormatywnych pochyłości i nierówności, przy modernizacji instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i kotłowni, demontaż istniejących urządzeń wraz z wykuciem bruzd i przebić przez ściany i stropy wraz z ich zamurowaniem i otynkowaniem itp.). 2.2 Założenia dla pierwszego zakresu – „Przebudowa pomieszczeń w Wiejskim Domu Kultury w Ślesinie”: Przedmiotem zamówienia są prace budowlano-instalacyjne mające na celu dostosowanie rozwiązań funkcjonalno-technicznych obiektu do obecnych standardów obowiązujących dla obiektów publicznych związanych z szeroko pojętą kulturą na terenach wiejskich. 2.2.1 Zakres pierwszego zakresu przedmiotu zamówienia: 1) prace wyburzeniowe i rozbiórkowe, 2) prace wykończeniowe wewnętrzne (wykonanie ścianek działowych, wymiana stolarki drzwiowej, montaż do kotłowni drzwi o odporności ogniowej EI 60, wykonanie posadzki z podkładami, prace: tynkarskie, malarskie, okładzinowe oraz montaż w sanitariatach ścianek systemowych HPL), 3) rozbiórka istniejącej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z zamurowaniem i otynkowaniem bruzd, 4) wykonanie nowej instalacji wodociągowej z zaworami i kanalizacyjnej z przyborami oraz hydrantu wewnętrznego wraz z wykuciem, zamurowaniem i otynkowaniem bruzd, 5) wykonanie nowej wentylacji mechanicznej, 6) demontaż instalacji elektrycznej wraz z zaprawieniem brud 7) wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z bruzdowaniem i zaprawieniem brud (montaż tablic rozdzielczych, wewnętrzne i zewnętrzne oświetlenie, gniazda elektryczne, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, uziemienie ochronne i wyłącznik p-poż.). 2.2.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji, będącej załącznikiem do SIWZ: 1) Projekt budowlany - projekt wielobranżowy – budowlany. 2) Inwentaryzacja budowlana – wspólna dla obu zakresów. 3) Suplement do dokumentacji - wspólny dla obu zakresów. 4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - wspólna dla obu zakresów. Dołączone przedmiary robót należy traktować jako element pomocniczy i poglądowy przy sporządzeniu wyceny przedmiotu zamówienia. 2.3 Założenia dla drugiego zakresu – „Termomodernizacja obiektu Domu Kultury w Ślesinie”: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano - instalacyjne mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynku Wiejskiego Domu Kultury w Ślesinie. Planowane roboty nie naruszają istniejącego układu konstrukcyjnego budynku oraz nie wpływają na stan istniejącego zagospodarowania terenu. 2.3.1 Zakres przedmiotu zamówienia: 1) Docieplenie ścian zewnętrznych ponad gruntem w systemie BSO wraz z elementami towarzyszącymi (obróbki blacharskie - wymiana parapetów zewnętrznych, demontaż i montaż istniejących rur spustowych, demontaż stalowych krat okiennych,). 2) Docieplenie ścian zewnętrznych, poniżej gruntu wraz robotami uzupełniającymi (rozbiórka istniejącej opaski przyściennej oraz wykonanie nowej, cokół powyżej poziomu terenu z tynku żywicznego). 3) Wymiana (demontaż i montaż) instalacji centralnego ogrzewania (orurowanie i grzejniki) wraz z wykuciem i zamurowaniem bruzd. 4) Wymiana (demontaż i montaż) urządzeń kotłowni (kocioł z osprzętem). 5) Naprawa elementów przylegających do budynku (schody zewnętrzne, podjazdy, tarasy) 6) Wykonanie nowego podestu wejściowego przed wyjściem ewakuacyjnym z sali klubowej. 7) Docieplenie stropodachu (demontaż sufitu i istniejącego ocieplenia, ułożenie płyt z wełny mineralnej gr. 25 cm z folią PCV, zabudowa sufitów płytami GKF i elementami systemowymi wraz z malowaniem, w sali klubowej sufit podwieszony o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z prasowanych włókien mineralnych). 8) Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych z wyłączeniem pomieszczeń remizy strażackiej. 2.3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji, będącej załącznikiem do SIWZ: 1) Projekt budowlany - branża ogólnobudowlana z zakresu ocieplenia elewacji i wymiany instalacji c.o. 2) Inwentaryzacja budowlana – wspólna dla obu zakresów. 3) Suplement do dokumentacji - wspólny dla obu zakresów. 4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - wspólna dla obu zakresów. Dołączone przedmiary robót należy traktować jako element pomocniczy i poglądowy przy sporządzeniu wyceny. 3. Obowiązki wykonawcy wspólne dla obu zakresów: 1) Koszty związane z utylizacją odpadów z budowy, opłatami za uczestnictwo w odbiorach technicznych, ryzykiem związanym z bezpieczeństwem i odpowiedzialnością cywilną, koszty ewentualnego odwodnienia terenu budowy, koszty ubezpieczenia budowy, wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotowych zadań należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym. Wykonawca, jako wytwórca odpadów, ma obowiązek wywiezienia i utylizacji odpadów (np.: gruzu, ziemi, itp.) zgodnie z ustawą o odpadach (wywóz, miejsce składowania oraz utylizacja po stronie wykonawcy), 2) Wymagane jest spełnienie warunków izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych obowiązujących w Warunkach Technicznych od stycznia 2021 roku tj. ściana zewnętrzna Uc(max) =0,2 W/m2K, dachy i stropodachy Uc(max) =0,15 W/m2K, okna Uc(max) =0,9 W/m2K, drzwi zewnętrzne Uc(max) =1,3 W/m2K, 3) Zasadnym jest (nie jest to czynność obowiązkowa), aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonywaniem prac będących przedmiotem zamówienia, a także dla uzyskania dodatkowych informacji niezbędnych do wyceny oferty. 4) Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się wykonać zamówienie opisane w dokumentacji projektowej. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia (projekt budowlano-wykonawczy, przedmiary oraz STWOR, należy traktować, jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5) W niniejszym postępowaniu pod pojęciem OBIEKT należy rozumieć całość prac przewidzianych do wykonania w przedmiotowym postępowaniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium ustala się w kwocie: 25.000,00 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank: Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią Nr rachunku: 11 8179 0009 0000 3014 2000 0020 z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty w przetargu nieograniczonym na realizację zadań pn. „Przebudowa pomieszczeń w Wiejskim Domu Kultury w Ślesinie” oraz „Termomodernizacja obiektu Domu Kultury w Ślesinie”. Kopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 3. Wadium może być wnoszone w formie:  w pieniądzu,  poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego SKOK,  gwarancji bankowej,  gwarancji ubezpieczeniowej  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed¬siębiorczości, które należy w formie oryginału zdeponować u zamawiającego, a kopię załączyć do oferty. 4. W zależności od wybranej formy wymienionej w pkt. 3, wniesienie wadium należy potwierdzić poprze złożenie do oferty: a) oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę: dowodu dokonania przelewu lub poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed-siębiorczości, b) oryginału: gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia pieniężnego spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej. 5. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące informacje: 1) nazwa i adres zamawiającego; 2) nazwę przedmiotu zamówienia; 3) nazwę i adres wykonawcy; 4) termin ważności gwarancji; 7. Wadium musi być wniesione nie później niż do wyznaczonego terminu składania ofert. 8. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium. 9. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 12. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium w okolicznościach, jak w pkt. 10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. W przypadku wniesienia odwołania, zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 14. Zatrzymanie wadium nastąpi w okolicznościach, jeżeli: a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, b) wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, c) wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko¬nania umowy, d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: ETAP I 1. Do oferty w postępowaniu wykonawca dołącza: 1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ (załącznik nr 2 i Nr 3 do SIWZ). 1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.1. SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzić spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 1.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w załączniku 3a. 1.4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polega na zasadach określonych w art. 22 a Pzp składa także oświadczenie, o którym mowa w załączniku 3a. ETAP II 2. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp (informację z sesji otwarcia ofert) przekaże zamawiającemu, oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp (załącznik nr 5 do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – wg wzoru załącznika nr 5. ETAP III (złożenie dokumentów na wezwanie zamawiającego) 3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy o pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że: 1) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy Pzp; 2) łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznych lub zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej; 3) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzą przesłanki do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VIII w pkt 3.1; ppkt 3.1.1., składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 1. Na ofertę składają się: 1) wypełniony załącznik nr 1 – Formularz ofertowy; 2) wypełniony załącznik Nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 3) wypełniony załącznik Nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania; 4) wypełniony załącznik nr 3a – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (dot. podmiotów trzecich i podwykonawców); 5) wypełniony/e załącznik/i Nr 4 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby wykonawcy (jeżeli występują); 6) dokument potwierdzający wniesienia wadium, 7) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach