Przetargi.pl
DOSTAWA AKCESORIÓW TOROWYCH I/LUB PODKŁADÓW DREWNIANYCH I/LUB KSZTAŁTOWNIKA KOLEJOWEGO 49E1F1

Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 85-153 Bydgoszcz, ul. Inowrocławska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 249 449 , fax. 523 249 438
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o.
  ul. Inowrocławska 11
  85-153 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 249 449, fax. 523 249 438
  REGON: 91605784000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzk.bydgoszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA AKCESORIÓW TOROWYCH I/LUB PODKŁADÓW DREWNIANYCH I/LUB KSZTAŁTOWNIKA KOLEJOWEGO 49E1F1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie 1 – Dostawa akcesoriów torowych Zadanie 2 – Dostawa podkładów drewnianych Podkłady wg normy PN-EN 13145+A1:2012 nasycone środkiem impregnującym - olejem kreozotowym, metodą zgodną z PN-EN 13991:2004 Zadanie 3 – Dostawa kształtownika kolejowego 49E1F1
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34946100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Oświadczenie, o którym mowa w Sekcji III.3. jest jednocześnie oświadczeniem ostatecznym. Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 2 uPzp do złożenia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 uPzp. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o zamówienie na podstawie art. 23 uPzp (np. spółki cywilne, konsorcja), oświadczenie, o którym mowa w Sekcji III.3 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. 2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 3.Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w pkt 2. 4.W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o zamówienie, oświadczenie, o którym mowa w pkt 2. składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 5.Dokumenty podmiotów zagranicznych: Oświadczenie wstępne, o którym mowa w Sekcji III.3. 6.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 7. Oferta (w postaci elektronicznej) powinna zawierać: 1) Formularz ofertowy zawierający wszystkie oświadczenia w nim zawarte wraz z zestawieniem asortymentowym (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1, 1a i/lub nr 2, 2a i/lub 3, 3a do SIWZ) podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 2) Oświadczenie (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ) podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 3) Pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę (o ile dotyczy) lub pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być złożone w postaci elektronicznej w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 4) Uzasadnienie faktyczne i prawne zastrzeżenia informacji, jako tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy). UWAGA: W przypadku braku możliwości złożenia przez wykonawców ofert i dokumentów, o których mowa w art. 25a uPzp w postaci elektronicznej zamawiający umożliwia ich złożenie w sposób pisemny za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca na adres: Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o., 85-153 Bydgoszcz, ul. Inowrocławska 11, pokój 102. Oferta oraz oświadczenie, o którym mowa w Sekcji III.3) powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Zaleca się żeby, podpis osoby podpisującej ofertę opatrzony były imienną pieczątką umożliwiającą identyfikację podpisu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach