Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na dzierżawę analizatora stanów krytycznych wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych, nr sprawy ZPZ - 29/05/16

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-228 Olsztyn, al. Wojska Polskiego 37
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 5398218; 89 5398297 , fax. 89 5398218; 89 5398297
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
  al. Wojska Polskiego 37 37
  10-228 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 5398218; 89 5398297, fax. 89 5398218; 89 5398297
  REGON: 51002236600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poliklinika.net
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dzierżawę analizatora stanów krytycznych wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych, nr sprawy ZPZ - 29/05/16
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa analizatora parametrów krytycznych wraz z dostawą niezbędnych odczynników i materiałów eksploatacyjnych przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Oferowany analizator i pozostałe wyroby medyczne muszą spełniać wymagania zasadnicze określone dla tych wyrobów we właściwych przepisach, posiadać znak CE oraz muszą być dopuszczone do obrotu i używania na terytorium RP zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. W związku z powyższym do oferty należy załączyć oświadczenie, że oferowany analizator oraz wyroby medyczne spełniają wymagania zasadnicze określonych dla tych wyrobów we właściwych przepisach oraz są dopuszczone do obrotu i używania na terytorium RP zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. Wymagane parametry i właściwości analizatora określa Załącznik Nr 3 do SIWZ - Specyfikacja techniczna analizatora stanów krytycznych. Informacje o ilości odczynników oraz materiałów eksploatacyjnych: Ilość odczynników oraz materiałów eksploatacyjnych każdy z Wykonawców określa samodzielnie na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego, o przewidywanej w okresie obowiązywania umowy ilości badań (oznaczeń): 30 000. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia wielkości zamówienia do 10% w stosunku do wielkości zamówienia podstawowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 384345207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.poliklinika.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach