Przetargi.pl
Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 10-255 Olsztyn, ul. Malborska 2
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 5260156, 5263060 , fax. 89 5265755
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
  ul. Malborska 2 2
  10-255 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 5260156, 5263060, fax. 89 5265755
  REGON: 00029163500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.rckikol.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie. Poniżej 137 000 euro
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665164004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Zakres ubezpieczenia i ograniczenia odpowiedzialności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rckikol.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach