Przetargi.pl
Budowa budynku gospodarczego w leśnictwie Buczyniec

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Pańtwowe Nadleśnictwo Dobrocin ogłasza przetarg

 • Adres: 14-330 Małdyty, Dobrocin 20
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 7581772 , fax. 089 679-18-52
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Pańtwowe Nadleśnictwo Dobrocin
  Dobrocin 20 20
  14-330 Małdyty, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 7581772, fax. 089 679-18-52
  REGON: 51002230800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_olsztyn/nadl_dobrocin
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku gospodarczego w leśnictwie Buczyniec
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka obecnie istniejącego budynku gospodarczego oraz budowa budynku gospodarczego przy leśniczówce Buczyniec w miejscowości Buczyniec. Zakres rzeczowy robót budowlanych określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót załączone do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452132407
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: : Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie : 1000,00 zł 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a ) w pieniądzu przelewem na rachunek zamawiającego - Bank Millennium S.A. 06 1160 2202 0000 0000 6193 5196 - z adnotacją :Budowa budynku gospodarczego w leśnictwie Buczyniec. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do terminu składania ofert znajdzie się ono na powyższym koncie bankowym Nadleśnictwa. b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. c) w gwarancjach bankowych. d) w gwarancjach ubezpieczeniowych. e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 z póź. zm.) Dokument ustanawiający wadium w formie niepieniężnej należy złożyć w oryginale do kasy zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, natomiast kopię z potwierdzeniem złożenia do kasy zamawiającego, należy złożyć z pozostałymi dokumentami przetargowymi.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_olsztyn/nadl_dobrocin
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach