Przetargi.pl
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY ARTYKUŁÓW MLECZARSKICH, TŁUSZCZÓW ORAZ JAJ KURZYCH

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 59-220 Legnica, J. Iwaszkiewicza
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. (076) 721 11 26, , fax. (076) 721 11 27
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
  J. Iwaszkiewicza 5
  59-220 Legnica, woj. dolnośląskie
  tel. (076) 721 11 26, , fax. (076) 721 11 27
  REGON: 39099944100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.legnica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY ARTYKUŁÓW MLECZARSKICH, TŁUSZCZÓW ORAZ JAJ KURZYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów mleczarskich, tłuszczów oraz jaj kurzych (pogrupowanych w 4 Pakiety jak niżej), szczegółowo opisanych w załączniku ofertowym 2A (formularzu asortymentowo-cenowym), który stanowi integralną część niniejszej specyfikacji. Część Przedmiot zamówienia 1 Pakiet 1 – Mleko świeże i mleko w proszku 2 Pakiet 2 – Twarogi, serki i sery 3 Pakiet 3 – Jogurty, kefiry, śmietana i tłuszcze 4 Pakiet 4 – Jaja 2. Załącznik nr 2A zawiera łącznie 4 Części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każdą z 4 części. Wykonawcy mogą składać oferty na każdą z wybranych przez siebie części spośród 4 w niniejszym postępowaniu. Wszelkie zapisy znajdujące się siwz dotyczące oferty odnoszą się również do oferty częściowej. Jeżeli w siwz nie został zamieszczony zapis, której części dotyczy określony artykuł, paragraf, ustęp, warunek, formularz, dokument itp. – oznacza, że dotyczy wszystkich części. 3. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a uPzp - Zamawiający wymaga dostarczenia produktów o ściśle określonym składzie jakościowym i ilościowym - przedmiot zamówienia został opisany przy użyciu standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. 4. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia określają również projekty umów znajdujące się w Rozdziale XVII siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15500000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą (którą stanowi formularz ofertowy - druk oferty stanowiący Załącznik nr 2 do siwz wraz z Załącznikiem nr 2A - Formularzem asortymentowo-cenowym, w zakresie Części na którą Wykonawca składa ofertę): 1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w załączniku 1 do Siwz; informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców – oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 1.2. Pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) do reprezentowania Wykonawcy / Wykonawców występujących wspólnie lub dla osoby, o ile ofertę składa pełnomocnik; treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy złożyć z ofertą w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza). 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców – oświadczenie zobligowany będzie złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (Prosimy nie składać oświadczenia wraz z ofertą - Zamawiający zamieści wzór oświadczenia na stronie internetowej razem z informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp) Zamawiający nie wymaga złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału gdyż nie określił warunków udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach