Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska ogłasza przetarg

 • Adres: 50-138 Wrocław, ul. Kuźnicza
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 375 27 93 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
  ul. Kuźnicza 35
  50-138 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 375 27 93, fax. -
  REGON: 00000130100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.uni.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska. Zamawiający wymaga, aby sprzęt był fabrycznie nowy, nieużywany i nieuszkodzony.Szczegółowy opis urządzenia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia/Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia określa załącznik nr 4 do SIWZ: Wzór umowy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz oferty - Załącznik nr 1 do SIWZ – w formie oryginału; 2) Kalkulacja cenowa – Załącznik nr 1a – w formie oryginału; 3) Aktualne Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a Pzp – wymienione w rozdz. VI pkt 1 i 2 – w formie oryginału; 4) Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych – w formie oryginału; 5) W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku Wykonawców, należy przedstawić pełnomocnictwo - w formie oryginału - ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest pełnomocnik. 6) Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy) - w formie oryginału (Załącznik nr 6 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach