Przetargi.pl
Adaptacja sali na potrzeby utworzenia kina w Zespole Placówek Kultury w Wąsoszu

Urząd Miejski Wąsosza ogłasza przetarg

 • Adres: 56-210 Wąsosz, Plac Wolności
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 065 543-78-50
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski Wąsosza
  Plac Wolności 17
  56-210 Wąsosz, woj. dolnośląskie
  tel. 065 543-78-50
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wasosz.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja sali na potrzeby utworzenia kina w Zespole Placówek Kultury w Wąsoszu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Adaptacja Sali na potrzeby utworzenia kina w Zespole Placówek Kultury w Wąsoszu – zadanie współfinansowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Niniejszy zakres stanowi cześć modernizacyją zamówienia. Obowiązkowo należy przeprowadzić wizję lokalną, celem zapoznania się z istniejącym stanem sali, z wymaganym zakresem zamówienia oraz warunkami jego wykonania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu przedmiotu zamówienia. Celem zadania jest adaptacja sali i jej wyposażenia na potrzeby prowadzenia małego kina, którego główną misją jest wspieranie społeczności w rozwoju kulturalnym i intelektualnym. Adaptowana będzie istniejąca w budynku Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu sala służąca bieżącej działalności Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu, ul. Zacisze 10D, 56-210 Wąsosz. Przedmiot zamówienia: demontaż istniejącego wyposażenia w pomieszczeniu i przekazanie ZPK Wąsosz, wykonanie izolacji z wełny mineralnej wdmuchanej w przestrzeń pod widownią, wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu sali (podłączenie istniejącej wentylacji do istniejącej centrali oraz wygłuszenie kanałów), wykonanie ekranu akustycznego wolno-wiszącego na suficie o wymiarach 1200x2400x40 mm w kolorze białym, okładzina ścian panelami, obłożenie istniejących schodów i podestów płytą wiórową OSB gr. 22m (na istniejącej wykładzinie), ułożenie wykładziny podłogowej, dostawa i montaż foteli kinowych (40 szt), wykonanie instalacji elektrycznej, zakup, dostawa, montaż zespołu ekranowego, zakup, dostawa, montaż nagłośnienia kinowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212150-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: -
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach