Przetargi.pl
Dostawa odczynników laboratoryjnych

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie ogłasza przetarg

 • Adres: 55-200 Oława, K. K. Baczyńskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713011300 , fax. 713011312
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie
  K. K. Baczyńskiego 1
  55-200 Oława, woj. dolnośląskie
  tel. 713011300, fax. 713011312
  REGON: 00030681600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zozolawa.wroc.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników laboratoryjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Dostawa odczynników laboratoryjnych, ZOZ/DZP/PN/2/20 2. Zamówienie obejmuje swoim zakresem 5 zadań. Zadanie nr 1: Odczynniki Zadanie nr 2: Kody kreskowe Zadanie nr 3: Odczynniki do koagulologii wraz z dzierżawą aparatu Zadanie nr 4: Testy do automatycznej identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów wraz z dzierżawą aparatu Zadanie nr 5: Testy do wykrywania wirusa grypy 3. Ilości, charakterystykę oraz parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia określono w Załączniku nr 9 Formularzy asortymentowo-cenowym ( odpowiednio dla poszczególnych Zadań) , Załączniku nr 2-3 i 2-4 Opis przedmiotu zamówienia ( odpowiednio dla poszczególnych Zadań) oraz Załącznikach nr 1, 5, 5d do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 4. Ilości zawarte w Załączniku nr 9 są ilościami orientacyjnymi. Zamawiający sukcesywnie w miarę występujących potrzeb będzie każdorazowo ustalał wielkość zamówienia (rodzaj i ilość artykułów, które należy dostarczyć). 5. Wykonawca nie będzie domagał się realizacji pełnej ilości przedmiotu zamówienia opisanego w Załączniku nr 9, a także nie będzie domagał się od Zamawiającego odszkodowania z tego tytułu, z zastrzeżeniem, że Zamawiający wykorzysta nie mniej niż 60% asortymentu. 6. Oferowany przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w: a) Ustawa z dnia 20 maja 2010r. o Wyrobach Medycznych (Dz.U. z 2017r., poz. 211 z póz. zm.) – jeżeli dotyczy, b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz.U. z 2016r. poz. 211) – jeżeli dotyczy, c) winien spełniać wymagania techniczne zawarte w SIWZ i załącznikach do SIWZ, 9. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych w opisie przedmiotu zamówienia zostały określone cechy równoważności (jeżeli dotyczy). Pod pojęciem oferty równoważnej Zamawiający rozumie przedmiot zamówienia co najmniej równy pod względem opisanych norm, standardów, parametrów, cech technicznych i jakościowych. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca, który składa ofertę równoważną zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Zamawiającego oraz wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez podanie informacji o spełnieniu cech wskazanych przez zamawiającego jako równoważne. Udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach