Przetargi.pl
Dostawa termomiksera z termoblokiem

Leśny Bank Genów Kostrzyca ogłasza przetarg

 • Adres: 58-535 Miłków, Miłków
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 7131048 wew. 131 , fax. 757 131 754
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Leśny Bank Genów Kostrzyca
  Miłków 300
  58-535 Miłków, woj. dolnośląskie
  tel. 75 7131048 wew. 131, fax. 757 131 754
  REGON: 23029624100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http: /bip.lasy.gov.pl/bip/dg/lbg_kostrzyca/zamowienia_publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa termomiksera z termoblokiem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Termomikser wraz z wyposażeniem dodatkowym w postaci termobloku na 24 probówki reakcyjne 2,0 ml zawiera Transfer Rack 1,5/2,0 ml – 1 sztuka. 1. PARAMETRY OGÓLNE URZĄDZENIA: 1) Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2019 lub 2020; 2) Urządzenie do mieszania i termostatowania próbek z możliwością wymiany bloków grzejnych, dostosowane do probówek oraz płytek w zakresie od 5µl do 50ml; 3) Podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny; 4) Regulacja temperatury pracy w zakresie nie gorszym niż od 1°C do 100°C; 5) Zakres termostatowania nie gorszy niż od 15°C poniżej temperatury pomieszczenia do temp. maksymalnej 100°C; 6) Zakres szybkości mieszania 300 – 3000 rpm (w zależności od użytych bloków grzejnych); 7) Dokładność utrzymywania temperatury nie gorsza niż ±0,5°C między 20°C a 45°C, oraz ±1°C <20°C i >45°C; 8) Prędkość ogrzewania nie mniejsza jak 6°C/min; 9) Prędkość schładzania nie mniejsza jak 2,5°C/min między 100°C a temp. pomieszczenia; 10) Programowalny interwał czasowy minimalnie od 15 sek. do 99:30 godz., możliwość pracy ciągłej; 11) Możliwość zaprogramowania nie mniej niż 20 programów z regulacją temperatury oraz mieszania; 12) 5 przycisków wyboru wcześniej zdefiniowanych programów; 13) Orbita mieszania min 3 mm; 14) Wymiary nie większe niż (szer. x gł. x wys.) 20,6 x 30,4 x 13,6 cm; 15) Waga nie większa niż 6,3 kg; 16) Możliwość wyboru bloku z minimum 11 różnych bloków wymiennych; 17) Szybka wymiana bloku poprzez naciśnięcie dźwigni, bez potrzeby użycia narzędzi; 18) Automatyczne rozpoznanie bloku i wyświetlanie maksymalnej liczby obrotów; 19) Możliwość mieszania z przerwami; 20) Oddzielny przycisk „Short” do krótkiego mieszania na panelu urządzenia; 21) Zużycie energii max. 200W; 22) Port USB; 23) Możliwość użycia pokrywy antykondensacyjnej „ThermoTop” zapewniającej homogenny rozkład temperatury, chroniącej próbki przed parowaniem oraz osadzaniem się skroplonej pary wodnej na pokrywce i ściance probówki; 24) Wymienny blok grzejny na nie mniej niż 24 probówki 2,0 ml o maksymalnej temp. pracy nie mniejszej niż 100°C przy nie mniej niż 2000 obr./min, możliwość pracy z pokrywą antykondensacyjną. Wymagania dodatkowe: 1) Gwarancja co najmniej 24 miesiące na urządzenie i termoblok; 2) Serwis wykonujący naprawy pogwarancyjne i wsparcie techniczne na terenie Polski; 3) Dostawa do siedziby Zamawiającego; 4) Montaż w siedzibie Zamawiającego; 5) Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim; 6) Urządzenie zgodne z normami / standardami CE. We wszystkich miejscach SIWZ, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP, a w każdym przypadku, działając zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP i art. 30 ust. 4 PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne” (m.in. zastosowanie innych materiałów i urządzeń) pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Poza oświadczeniami, o których mowa w Sekcji III.3) niniejszego ogłoszenia Wykonawca składa: 1) formularz ofertowy (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ), 2) pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej, 3) pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ). 3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: (1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, (2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz (3) ceny, okresu gwarancji jakości i terminu płatności zawartych w ofertach. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach