Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na dostawę warzyw i owoców do Zakładu Karnego w Jaśle.

Zakład Karny w Jaśle ogłasza przetarg

 • Adres: 38-200 Jasło, Warzyce 467
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13 44 35 860 , fax. 13 44 35 861
 • Data zamieszczenia: 2014-09-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Jaśle
  Warzyce 467 467
  38-200 Jasło, woj. podkarpackie
  tel. 13 44 35 860, fax. 13 44 35 861
  REGON: 00127117800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa Jednostka Organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę warzyw i owoców do Zakładu Karnego w Jaśle.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów spożywczych: warzyw i owoców: Zadanie I: L.p. Kod CPV Nazwa artykułu Ilość 1. 03221111-7 Buraki czerwone 3000 kg 2. 03221410-3 Kapusta biała 3000 kg 3. 03221112-4 Marchew 2800 kg 4. 03221110-0 Pietruszka 800 kg 5. 03221100-7 Seler 800 kg 6. 03221110-0 Por 800 kg Zadanie II: L.p. Kod CPV Nazwa artykułu Ilość 1. 03221113-1 Cebula 3500 kg 2. 03221110-0 Czosnek 20 kg 3. 03222321-9 Jabłka 800 kg 4. 03221410-3 Kapusta czerwona 1000 kg 5. 03221410-3 Kapusta pekińska 300 kg 6. 03221000-6 Koperek 30 kg 7. 03221260-6 Pieczarki 600 kg Zadanie III: L.p. Kod CPV Nazwa artykułu Ilość 1. 15331142-4 Kapusta kiszona 1500 kg Zadanie IV: L.p. Kod CPV Nazwa artykułu Ilość 1. 15331142-4 Ogórek kiszony 1000 kg Zadanie V: L.p. Kod CPV Nazwa artykułu Ilość 1. 03212100-1 Ziemniaki jadalne 28000 kg
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 032211117
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 9 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.sw@gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach