Przetargi.pl
Dostawa warzyw i owoców

Zakład Karny w Łupkowie ogłasza przetarg

 • Adres: 38-543 Komańcza, Łupków 45
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 467-70-49 , fax. 0-13 4677011
 • Data zamieszczenia: 2013-10-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Łupkowie
  Łupków 45 45
  38-543 Komańcza, woj. podkarpackie
  tel. 013 467-70-49, fax. 0-13 4677011
  REGON: 00032110600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zakład Karny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa warzyw i owoców
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących artykułów, podzielonych na zadania: Zadanie I - Warzywa i owoce buraki ćwikłowe, jednej odmiany, bez liści, w ilości 3 600 kg,cebula, jednej odmiany, bez szczypioru, w ilości 3 600 kg, jabłka deserowe, jednej odmiany, w ilości 2 100 kg,kapusta głowiasta biała, jednej odmiany, w ilości 3 300 kg, kapusta głowiasta czerwona, jednej odmiany, w ilości 2 100 kg, kapusta pekińska, jednej odmiany, w ilości 300 kg, marchew, jednej odmiany, bez naci, w ilości 4 800 kg, pietruszka (korzeń), jednej odmiany, w ilości 480 kg,seler (korzeń), jednej odmiany, w ilości 540 kg, czosnek świeży (główki), jednej odmiany, w ilości 60 kg. Zadanie II - Ziemniaki ziemniaki jadalne, jednej odmiany, w ilości 25 800 kg.Zadanie III - Kapusta kiszona, w ilości 3 000 kg.2. Dostawy będą realizowane w sześciu etapach w terminach: I etap: 21.10.2013 r. - 23.10.2013 r.; II etap: 12.11.2013 r. - 14.11.2013 r.; III etap: 02.12.2013 r. - 04.12.2013 r.; IV etap: 18.12.2013 r. - 20.12.2013 r.;V etap: 13.01.2014 r. - 15.01.2014 r.;VI etap: 03.02.2014 r. - 05.02.2014 r..3. W każdym etapie dostawy będą obejmowały asortyment: 1) buraki ćwikłowe - 250 kg,2) cebula - 250 kg, 3) jabłka deserowe - 150 kg, 4) kapusta głowiasta biała - 250 kg, 5) kapusta głowiasta czerwona - 150 kg, 6) marchew - 350 kg, 7) pietruszka (korzeń) - 40 kg, 8) seler (korzeń) - 45 kg, 9) ziemniaki - 1 800 kg, 10) czosnek świeży (główki) - 5 kg, 11) kapusta pekińska - 150 kg, jednorazowa dostawa tylko w pierwszym etapie 12) kapusta kiszona - 1 500 kg - jednorazowa dostawa tylko w pierwszym etapie. - dostawa do magazynu w Zakładzie Karnym w Łupkowie, Łupków 45, 38-543 Komańcza oraz 1) buraki ćwikłowe - 350 kg, 2) cebula - 350 kg, 3) jabłka deserowe - 200 kg, 4) kapusta głowiasta biała - 300 kg, 5) kapusta głowiasta czerwona - 200 kg, 6) marchew - 450 kg, 7) pietruszka (korzeń) - 40 kg, 8) seler (korzeń) - 45 kg, 9) ziemniaki - 2 500 kg, 10) czosnek świeży (główki) - 5 kg, 11) kapusta pekińska - 150 kg, jednorazowa dostawa tylko w pierwszym etapie 12) kapusta kiszona - 1 500 kg - jednorazowa dostawa tylko w pierwszym etapie. - dostawa do magazynu w Oddziale Zewnętrznym w Moszczańcu, Moszczaniec 14, 38-543 Komańcza. 4. Warzywa i owoce powinny charakteryzować się takimi cechami jak: zdrowe, czyste, bez uszkodzeń mechanicznych powodujących obniżenie wartości użytkowej, o kształcie charakterystycznym dla danej odmiany, zabarwieniu, przekroju typowym dla danej odmiany, bez nadmiernej wilgotności zewnętrznej, bez objawów chorobowych. 5. Miejsce realizacji zamówienia: magazyn Zakładu Karnego w Łupkowie, Łupków 45, 38-543 Komańcza i magazyn Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu, Moszczaniec 14, 38-543 Komańcza. 6. Transport odbywać się będzie na koszt i ryzyko wykonawcy. 7. Zamawiający dokonywał będzie odbioru jakościowego i ilościowego dostarczanych artykułów w swojej siedzibie, w dniu dostawy każdej partii. 8. Dostawa artykułów odbywać się będzie w godzinach 8.00 - 13.00 z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt. 9. Warzywa i owoce powinny być w workach lub skrzynkach. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy warzyw i owoców luzem. Po rozładunku skrzynki lub worki zostaną zwrócone wykonawcy. 10. Kapusta kiszona powinna być w opakowaniach o wadze maks. 50 kg. 11. Z uwagi na wysokość bram wjazdowych dostawy muszą być realizowane samochodem o wysokości do 3,40 m.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 032211117
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach