Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego do zabiegów chirurgicznych dla Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o.

"Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 19-300 Ełk, ul. Baranki 24
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 087 621 96 50 , fax. 087 621 96 33
 • Data zamieszczenia: 2015-09-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.
  ul. Baranki 24 24
  19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 087 621 96 50, fax. 087 621 96 33
  REGON: 51099686100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.promedica.elk.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego do zabiegów chirurgicznych dla Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu jednorazowego do zabiegów chirurgicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1: formularz cenowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331690002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: Pakiet 1- 9000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy zł 00/100) Pakiet 2 - 800,00 zł (słownie: osiemset zł 00/100) Pakiet 3 - 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt zł 00/100) Pakiet 4- 100,00 zł (słownie: sto zł 00/100) Pakiet 5 - 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt zł 00/100) Pakiet 6 - 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100) Pakiet 7 - 100,00 zł (słownie: sto zł 00/100) Pakiet 8 -200,00 zł (słownie: dwieście zł 00/100) Pakiet 9 - 300,00 zł (słownie: trzysta zł 00/100) Pakiet 10 - 900,00 zł (słownie: dziewięćset zł 00/100) Pakiet 11 - 300,00 zł (słownie: trzysta zł 00/100) Pakiet 12 - 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt zł 00/100) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm. ). 4.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: BGŻ O/Ełk 74 2030 0045 1110 0000 0103 8710 do terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.promedica,elk.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach