Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów do zabiegów artroskopowych oraz szwów dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 5/2016)

Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie ogłasza przetarg

 • Adres: 14-200 Iława, ul. Gen. Wł. Andersa 3
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 6449601 , fax. 89 6492425
 • Data zamieszczenia: 2016-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie
  ul. Gen. Wł. Andersa 3 3
  14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 6449601, fax. 89 6492425
  REGON: 51087919600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: szpital.ilawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów do zabiegów artroskopowych oraz szwów dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 5/2016)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów do zabiegów artroskopowych oraz szwów dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 5/2016) Zadanie nr 1 Ostrza i frezy do artroskopii kolana i barku Zadanie nr 2 Zestaw do szycia łąkotek Zadanie nr 3 Membrany Zadanie nr 4 Elektrody do diatermii SPECTRUM firmy EMED Zadanie nr 5 Ostrza do piły Trauma Recon System Zadanie nr 6 Łyżeczka do chrząstki Zadanie nr 7 Szew syntetyczny wchłanialny z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego Zadanie nr 8 Szew stalowy nierdzewny antyewentracyjny z 2 płytkami polietylenowymi i z 2 płytkami silikonowymi Zadanie nr 9 Zestaw do szwu kapciuchowego , do leczenia niewydolności cieśniowo-szyjkowej 1) dostawa i transport 2) rozładunek i wnoszenie do pomieszczeń Zadanie nr 1 Ostrza i frezy do artroskopii kolana i barku Wymagania konieczne: 1. nieodpłatne użyczenie dodatkowej rękojeści kompatybilnej z posiadaną przez szpital konsolą TPS firmy Stryker 2. wykonawca utworzy depozyt u odbiorcy elementów składowych w ilości min. 5 sztuk 3. uzupełnienie depozytu w czasie nieprzekraczającym 48 godzin od zgłoszenia Zadanie nr 2 Zestaw do szycia łąkotek Wymagania konieczne: 1. Wykonawca utworzy depozyt u odbiorcy elementów składowych szwu łąkotkowego w ilości 2 typoszeregów- pełen zakres rozmiarów wymaganych przez Zamawiajacego Zadanie nr 7 Szew syntetyczny wchłanialny z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego Wymagania konieczne: 1. Zdolność podtrzymywania tkankowego min. 80% po 2 tygodniach, 30% po 3 tygodniach, całkowity czas wchłaniania do 56-70 dni, powleczone mieszanką kopolimeru kaprolaktonu-glikolidu i stearylomleczanu wapnia. 2. Zamawiający wymaga, aby opakowania szwów pozwalały na łatwą identyfikację parametrów nici na każdym etapie otwarcia. 3. Zamawiający wymaga, aby opakowania zbiorcze posiadały banderolę umożliwiającą szybkie bezproblemowe ich otwarcie. 4. Zamawiający wymaga dostarczenia próbek po 1 saszetce do każdej pozycji, z każdego zadania. 5. Zamawiający wymaga opisów oferowanego przedmiotu zamówienia-katalog oraz instrukcje używania z których jednoznacznie wynika, że zaproponowany asortyment spełnia parametry określone w zamówieniu Zadanie nr 8 Szew stalowy nierdzewny antyewentracyjny z 2 płytkami polietylenowymi i z 2 płytkami silikonowymi Wymagania konieczne: 1. Zamawiający wymaga, aby opakowania szwów pozwalały na łatwa identfikację wszystkich parametrów nici na każdym etapie ich otwarcia. 2. Zamawiający wymaga, aby opakowania zbiorcze posiadały banderolę umożliwiającą szybkie bezproblemowe ich otwarcie. 3. Zamawiający wymaga dostarczenia próbek po 1 saszetce do każdej pozycji, z każdego zadania. Zadanie nr 9 Zestaw do szwu kapciuchowego , do leczenia niewydolności cieśniowo-szyjkowej Wymagania konieczne: 1. Zamawiający wymaga, aby opakowania szwów pozwalały na łatwa identyfikację wszystkich parametrów nici na każdym etapie ich otwarcia. 2. Zamawiający wymaga, aby opakowania zbiorcze posiadały banderolę umożliwiającą szybkie bezproblemowe ich otwarcie. 3. Zamawiający wymaga dostarczenia próbek po 1 saszetce do każdej pozycji, z każdego zadania. 4. Zamawiający wymaga opisów oferowanego przedmiotu zamówienia-katalog oraz instrukcje używania z których jednoznacznie wynika, że zaproponowany asortyment spełnia parametry określone w zamówieniu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331690002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.ilawa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach