Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów chirurgicznych z podziałem na 3 zadania dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 3/2016)

Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie ogłasza przetarg

 • Adres: 14-200 Iława, ul. Gen. Wł. Andersa 3
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 6449601 , fax. 89 6492425
 • Data zamieszczenia: 2016-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie
  ul. Gen. Wł. Andersa 3 3
  14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 6449601, fax. 89 6492425
  REGON: 51087919600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: szpital.ilawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów chirurgicznych z podziałem na 3 zadania dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 3/2016)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów chirurgicznych z podziałem na 3 zadania dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 3/2016) Zadanie nr 1 Gwoździe śródszpikowe i płytki blokowane Wymagania konieczne: 1. Wykonawca wypożyczy na czas trwania umowy instrumentarium niezbędne do zaimplantowania. 2. Wykonawca zapewni serwis instrumentarium przez okres trwania umowy . 3. Wykonawca utworzy depozyt u odbiorcy (bank implantów) w pełnym zakresie wymiarowym. 4. Wykonawca naprawi uszkodzone elementy instrumentarium oraz wymieni zużyte lub uszkodzone elementy instrumentarium w czasie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od zgłoszenia (koszt naprawy, wymiany wliczony w cenę implantów). 5. Wykonawca dostarczy elementy składowe depozytu oraz użyczone instrumentarium w terminie do 2 tygodni od dnia podpisania umowy. 6. Zamawiający wymaga szkolenia personelu w zakresie technik operacyjnych z zastosowaniem zamawianych implantów udokumentowanego certyfikatem i punktami szkoleniowymi. 7. Koszt wypożyczenia instrumentarium, serwisu, depozytu, napraw i szkoleń wliczony w cenę implantów. Zadanie nr 3 Mikropłytki Wymagania konieczne: 1. Wykonawca wypożyczy na czas trwania umowy instrumentarium niezbędne do zaimplantowania. 2. Wykonawca zapewni serwis instrumentarium przez okres trwania umowy . 3. Wykonawca utworzy depozyt u odbiorcy (bank implantów) w pełnym zakresie wymiarowym. 4. Wykonawca naprawi uszkodzone elementy instrumentarium oraz wymieni zużyte lub uszkodzone elementy instrumentarium w czasie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od zgłoszenia (koszt naprawy, wymiany wliczony w cenę implantów). 5. Wykonawca dostarczy elementy składowe depozytu oraz użyczone instrumentarium w terminie do 2 tygodni od dnia podpisania umowy. 6. Zamawiający wymaga szkolenia personelu w zakresie technik operacyjnych z zastosowaniem zamawianych implantów udokumentowanego certyfikatem i punktami szkoleniowymi. 7. Koszt wypożyczenia instrumentarium, serwisu, depozytu, napraw i szkoleń wliczony w cenę implantów. 1) dostawa i transport 2) rozładunek i wnoszenie do pomieszczeń
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331690002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.ilawa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach