Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na dostawę narzędzi i akcesoriów endoskopowych, akcesoriów do diatemii chirurgicznej oraz odzieży operacyjnej dla SPZOZ – Szpitala im. dr J.Dietla w Krynicy-Zdroju.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju ogłasza przetarg

 • Adres: 33380 Krynica - Zdrój, ul. Kraszewskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 4712807, 4715196 , fax. 184 712 338
 • Data zamieszczenia: 2019-01-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju
  ul. Kraszewskiego 142
  33380 Krynica - Zdrój, woj. małopolskie
  tel. 018 4712807, 4715196, fax. 184 712 338
  REGON: 30058700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-krynica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot leczniczy utworzony przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę narzędzi i akcesoriów endoskopowych, akcesoriów do diatemii chirurgicznej oraz odzieży operacyjnej dla SPZOZ – Szpitala im. dr J.Dietla w Krynicy-Zdroju.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa narzędzi i akcesoriów endoskopowych, akcesoriów do diatemii chirurgicznej oraz odzieży operacyjnej dla SPZOZ – Szpitala im. dr J.Dietla w Krynicy-Zdroju. Postępowanie podzielone na sześć wyszczególnionych poniżej części (pakietów): opis części zamówienia: Pakiet 1 Narzędzia i akcesoria endoskopowe Pakiet 2 Narzędzia i akcesoria endoskopowe Pakiet 3 Narzędzia i akcesoria endoskopowe Pakiet 4 Akcesoria do diatemii chirurgicznej Pakiet 5 Narzędzia i akcesoria endoskopowe Pakiet 6 Odzież operacyjna. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33169000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony formularz oferty , według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, (formularz należy wypełnić w stosunku do tych części zamówienia, na które wykonawca składa ofertę), 2) wypełnione i podpisane tabele asortymentowo-cenowe, załącznik nr 1 do SIWZ 3) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia – Załącznik nr 3 do SIWZ. 4) Wykaz wykonanych dostaw wraz z dowodami należytego ich wykonania (zał. nr 5 do SIWZ) 5 ) Katalogi ze zdjęciami i numerami serii w języku polskim do oferowanych pozycji lub jego kopie (strony prezentujące wyrób) 6) certyfikaty dotyczące zaoferowanych wyrobów i potwierdzające parametry wymagane przez Zamawiającego przedstawione w formie oryginału lub kopii potwirdzonej za zgodność z oryginałem 7) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, nie dotyczy Wykonawców w przypadku okrelonym w art. 26 ust. 6 ustawy Pzp

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach