Przetargi.pl
Usługa ochrony obiektów biura RDLP w Krakowie w okresie od godz. 18:00 31 stycznia 2019 r. - do 31.01.2022 r. – do godz. 9:00

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31159 Kraków, Al. Słowackiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 126 305 200 , fax. 126 331 351
 • Data zamieszczenia: 2019-01-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie
  Al. Słowackiego
  31159 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126 305 200, fax. 126 331 351
  REGON: 35054571900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krakow.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: PGL Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa ochrony obiektów biura RDLP w Krakowie w okresie od godz. 18:00 31 stycznia 2019 r. - do 31.01.2022 r. – do godz. 9:00
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Usługa ochrony obiektów biura RDLP w Krakowie w okresie od godz. 18:00 w dniu 31 stycznia 2019 r. - do 31.01.2022 r. – do godz. 900 Usługa dotyczy ochrony obiektów biura RDLP, mieszczących się w Krakowie przy Al. J. Słowackiego 17a. Zakres usługi obejmuje: 1). Usługę całodobowej ochrony obiektów biurowca Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, mieszczącego się w Krakowie przy al. J. Słowackiego 17a. Ww. obiekty obejmują: wielokondygnacyjny biurowiec oraz parking, budynek garażowo-magazynowy i pomieszczenia magazynowe. 2). Utrzymanie w czystości chodnika przylegającego do budynku oraz odśnieżanie chodnika i parkingu - w dni wolne od pracy oraz po zakończeniu pracy „Serwisu dziennego” firmy sprzątającej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98341120-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga posiadania koncesji na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia o której mowa w art. 15.1. Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 1997 Nr 114 poz. 740 ostatnia aktualizacja Dz.U. z 2018 r. poz. 2142)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie na temat wielkości średniorocznego zatrudnienia u wykonawcy usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - potwierdzającego, że ponad 50% zatrudnienia, stanowią osoby niepełnosprawne (jeśli Wykonawca ubiega się o dodatkowe punkty z tego tytułu). Ponadto, zgodnie z art. 26 ust. 2d Prawa zamówień publicznych, Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt.5 Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach