Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na dostawę jednorazowych rękawiczek nitrylowych i pościeli jednorazowej na potrzeby KWP w Gdańsku oraz jednostek garnizonu pomorskiego z zastosowaniem prawa opcji

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80819 Gdańsk, ul. Okopowa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 583 214 817 , fax. 583 214 810
 • Data zamieszczenia: 2019-01-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
  ul. Okopowa 15
  80819 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 214 817, fax. 583 214 810
  REGON: 19123609400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pomorska.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę jednorazowych rękawiczek nitrylowych i pościeli jednorazowej na potrzeby KWP w Gdańsku oraz jednostek garnizonu pomorskiego z zastosowaniem prawa opcji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowych rękawiczek nitrylowych i pościeli jednorazowej na potrzeby KWP w Gdańsku oraz jednostek garnizonu pomorskiego z zastosowaniem prawa opcji zgodnie zał. Nr 1/1a i 1b/ do SIWZ jn: Zamawiający gwarantuje realizację dostaw w minimalnych ilościach. a) Rękawiczki nitrylowe medyczne z certyfikatem AQL1.5; 93/42/EEC-EN455; 89/686/EEC-EN374; EN420; kolor czarny) b) Pościel jednorazowa z włókniny – gramatura 25 (± 5) g/m2 ; prześcieradło 260x160; poszwa 140x200; poszewka 60x80; kolor niebieski lub zielony c) termin obowiązywania umowy od dnia podpisania umowy na okres 2 lat lub do wyczerpania środków finansowych do wartości umownej brutto. d) dostawy realizowane będą na zlecenie Zamawiającego i koszt Dostawcy w terminie: I transza 14 dni od dnia podpisania umowy następne dostawy 7 dni od dnia wysłania zlecenia w formie pisemnej, drogą elektroniczną lub faxem. e) dostawy realizowane będą do obiektu: Magazyn Mundurowy KWP w Gdańsku ul. Trakt Św. Wojciecha 47 , 80-044 Gdańsk. f) płatność po dokonaniu dostawy w terminie 30 dni od otrzymania faktury. g) Przedmioty zamówienia dostarczane są w gatunku I (pierwszym) h) Rękawiczki nitrylowe pakowane w kartonikach po 50 par (100 szt.) i) Faktury przesyłane na adres: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ul. Biskupia 23, 80-875 Gdańsk. Szczegółowy opis zgodnie zapisami SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18424300-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: III.7) INNE DOKUMENTY NIEWYMIENIONE W PKT III.3) - III.6) Formularz Oferty ( zał. nr 2); Uwaga : podpisany przez upełnomocnionego przedstawiciela zgodnie z wypisem z właściwego rejestru wraz z oświadczeniem o podwykonawcach wraz z zał. kosztowym nr 1/1a i 1b/ do formularza ofertowego; W przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo . Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginalne lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku, gdy: 1) ofertę podpisuje inna osoba niż Wykonawca; 2) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy - dla ważności pełnomocnictwa wymaga się podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach