Przetargi.pl
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI Z PRZEZNACZENIEM DO WYREMONTOWANEGO BUDYNKU A KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SŁUPSKU

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-819 Gdańsk, ul. Okopowa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 47 74 14 945, 47 74 14 817, , fax. 47 74 14 810
 • Data zamieszczenia: 2020-09-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
  ul. Okopowa 15
  80-819 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 47 74 14 945, 47 74 14 817, , fax. 47 74 14 810
  REGON: 19123609400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pomorska.policja.gov.pl, www.pomorska.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI Z PRZEZNACZENIEM DO WYREMONTOWANEGO BUDYNKU A KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SŁUPSKU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli fabrycznie nowych, wykonanych zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia z przeznaczeniem do wyremontowanego budynku A Komendy Miejskiej Policji w Słupsku. Przedmiot postępowania nie jest objęty wykazem załącznika nr 15 do ustawy z dnia 09 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. 2019, poz. 1751). Wyłoniony wykonawca zobligowany jest do zdjęcia dokładnych pomiarów na miejscu przeznaczenia, podane w postępowaniu wymiary mebli płytowych mogą ulec zmianie. W celu potwierdzenia , iż dostawy ( meble biurowe) spełniają wymagania określone w SIWZ, Wyłoniony Wykonawca musi złożyć przed podpisaniem umowy atesty/certyfikaty/karty katalogowe, wskazane przez Zamawiającego w OPZ. Gwarancja min. 24 miesiące – ( kryterium oceny ofert) Wysoka estetyka wykonania i jakości. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA OKREŚLA SIWZ ORAZ UMOWA. Art. 93 1a. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w: 1) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego albo licytacji elektronicznej albo 2) zaproszeniu do negocjacji – w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, albo 3) zaproszeniu do składania ofert – w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39130000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. Formularz Oferty (zał. nr 2); Uwaga: podpisany przez upełnomocnionego przedstawiciela zgodnie z wypisem z właściwego rejestru wraz z oświadczeniem o podwykonawcach wraz z wykazem asortymentowym zał. nr 1 do SIWZ. Powyższe dokumenty nie podlega uzupełnieniu i niezłożenie powyższych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty. B. wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane. DO ZŁOŻENIA OD WYBRANEGO WYKONAWCY PRZED PODPISANIEM UMOWY • dokument potwierdzający wytrzymałość oferowanych krzeseł w zakresie bezpieczeństwa użytkowania krzesła, udokumentowany badaniem uprawnionego do tego podmiotu ( norma PN-EN ), • dokument potwierdzający trudnopalność tkanin użytych jako pokrycia tapicerskie, zgodnie z normami PN-EN, wydany przez upoważniony do tego podmiot, • dokument potwierdzający wytrzymałość na ścieranie tkanin użytych jako pokrycia tapicerskie w krzesłach min. 150.000 cykli dla krzeseł zgodnie z normami PN-EN, wydany przez upoważniony do tego podmiot, • oświadczenie wykonawcy , iż proponowany przez niego asortyment będzie spełniał polskie i europejskie normy wymagane dla wyposażenia obiektów użyteczności publicznej, • Kartę produktu na proponowane krzesła. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo . Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginalne lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku, gdy: 1) ofertę podpisuje inna osoba niż Wykonawca; 2) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy - dla ważności pełnomocnictwa wymaga się podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach