Przetargi.pl
Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie remontu 5 klatek schodowych i 5 wiatrołapów w budynku przy ulicy Kolorowej 25 w Gdańsku.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 80-744 Gdańsk, ul. Królikarnia
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 583 203 748 , fax. 583 019 693
 • Data zamieszczenia: 2020-09-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Spółka z o.o.
  ul. Królikarnia 13
  80-744 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 203 748, fax. 583 019 693
  REGON: 19204345700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbsmotlawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie remontu 5 klatek schodowych i 5 wiatrołapów w budynku przy ulicy Kolorowej 25 w Gdańsku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie remontu 5 klatek schodowych i 5 wiatrołapów w budynku przy ulicy Kolorowej 25 w Gdańsku. Budynek wielorodzinny 4 kondygnacyjny.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawcy są zobowiązani wnieść wadium przed upływem terminu składania Ofert w wysokości 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące i 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga, aby każdy z Wykonawców, wraz z Ofertą złożył dodatkowo następujące dokumenty (informacje): a) dowód wpłaty lub ustanowienia wadium; b) kosztorys ofertowy c) harmonogram robót (wg wzoru załącznik nr 6), SIWZ oraz wzór Umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach