Przetargi.pl
Dostawa, rozmieszczenie i montaż gablot wystawowych do magazynu studyjnego Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-374 Gdynia, ul. Zawiszy Czarnego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +4858 620 13 81 , fax. +4858 620 13 85
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni
  ul. Zawiszy Czarnego 1 B
  81-374 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. +4858 620 13 81, fax. +4858 620 13 85
  REGON: 22036232000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeummw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa, rozmieszczenie i montaż gablot wystawowych do magazynu studyjnego Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie i montaż gablot wystawowych do magazynu studyjnego Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, tj. czterech gablot o wymiarach: szerokość 3,0 m, głębokość 0,5 m, wysokość 2,10 m (wraz z dolnym cokołem). Cokół górny o wysokości 10 cm. Od gabloty do sufitu wolna przestrzeń – 25 cm. Szczegółowy opis gablot zawarty jest w załączniku „Specyfikacja techniczna gablot do magazynu studyjnego”. 2. „Specyfikacja techniczna gablot do magazynu studyjnego” zwiera szczegółowe wymagania dotyczące gablot wystawowych w zakresie wymiarów, wyposażenia w osprzęt, określenia materiałów z których mają zostać wykonane, wymaganych atestów, itp. Wykonawca zobowiązany jest zastosować się do opisów technicznych zawartych w tym dokumencie. Zaprojektowane gabloty spełniają warunek, o którym mowa w art. 29 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. 3. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy i konsultacji zgodnie z wytycznymi Zamawiającego na etapie realizacji umowy i w okresie gwarancji i rękojmi. 4. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia wszystkich wymiarów na miejscu przed przystąpieniem do realizacji projektu. Wszystkie gabloty muszą być zaopatrzone w odpowiednią ilość i jakość osprzętu potrzebnego do prawidłowego funkcjonowania gablot, zgodnie z ich przeznaczeniem. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, konsultacji z Zamawiającym wymagają: podziały wewnętrzne szkła, paneli frontowych, miejsca otwierania gablot, miejsca umieszczenia stalowych prętów pod półki oraz umiejscowienie punktów świetlnych. Zamawiający musi zatwierdzić finalny projekt gablot. 5. W celu utrzymania odpowiedniej wilgotności wewnątrz gablot i zachowania w niej mikroklimatu wymaga się, aby gabloty posiadały szczelność na poziomie współczynnika ACD nie większym niż 0.4. W gablotach wymagana jest klimatyzacja pasywna (silicagel). Materiały stosowane do budowy gablot muszą zapewniać ich całkowitą neutralność chemiczną względem zbiorów. Drzwi gablot zamykane są za pomocą zamków dyskowych w 1 klasie odporności na włamanie. Oświetlenie eksponatów za pomocą diod LED zamontowanych w szczelnych oprawach, z możliwością regulacji ich wychylenia. System oświetlenia wyposażony w możliwość regulacji natężenia światła w gablotach. Gabloty powinny być oznaczone znakiem "CE" zgodnie z dyrektywą niskonapięciową UE oraz Wykonawca przeprowadzi badania końcowe układu elektrycznego gablot i dostarczy Deklarację Zgodności wg aktualnej normy PN-EN w zakresie: Oprawy oświetleniowe wbudowane - wymagania szczegółowe. 6. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 02.09.2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz. U. z 19.09.2014r. poz. 1240). 7. Zamówienie zostanie wykonane z materiałów Wykonawcy. 8. Koszty dostawy i montażu przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy. Pozostałe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia - zawarte są w specyfikacji przetargowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39154000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w kwocie: 3.000 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z pozostałymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty, zgodnie z wzorem stanowiący załącznik do siwz, a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, w/w oświadczenie /dokumenty składa każdy z Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach