Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej na 2020 r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 18-100 Łapy, Żwirki i Wigury
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857 152 838, , fax. 857 152 838
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
  Żwirki i Wigury 65
  18-100 Łapy, woj. podlaskie
  tel. 857 152 838, , fax. 857 152 838
  REGON: 20044468200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.peclapy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej na 2020 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Łapach do n/w punktów poboru: 1. Kotłownia osiedlowa Polna 19A 2. Kotłownia osiedlowa Westerplatte 14 3. Kotłownia osiedlowa Długa 74B 4. PEC ul. Górna 1 5. PEC ul. Kopernika 6 6. PEC ul. 11-go Listopada 8 7. PEC ul. Nilskiego-Łapińskiego dz.372/22 8. PEC ul. Mostowa 9 9. PEC ul. Cmentarna 46 10. PEC ul. Żwirki i Wigury 65 Kod Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV) 09000000-3 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii 09310000-5 Energia elektryczna Przewidywana wielkość zamówienia 630.000 kWh
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Dla wykazania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień, Zamawiający wymaga, aby wykazał, iż posiada: a) aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; b) aktualną umowę z PGE Dystrybucja S.A. oddział Białystok umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. oddział Białystok do obiektów Zamawiającego;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach