Przetargi.pl
"Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czytosci wraz ze stałą dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz inne usługi w Centrum Zdrowia Psychicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego ZOZ w Suwałkach"

Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 16-400 Suwałki, Szpitalna
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 875626406 , fax. 875626402
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  Szpitalna 62
  16-400 Suwałki, woj. podlaskie
  tel. 875626406, fax. 875626402
  REGON: 79024405500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spspzoz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czytosci wraz ze stałą dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz inne usługi w Centrum Zdrowia Psychicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego ZOZ w Suwałkach"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w Centrum Zdrowia Psychicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach przy ul. Szpitalna 62 - z zachowaniem ściśle określonych przez Zamawiającego procedur i standardów jakościowych w szczególności przez świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w sposób sprawny, dokładny i terminowy, z zastosowaniem technologii zgodnej z przepisami, techniki, sprzętu, materiałów i środków o nieniszczącym działaniu na czyszczone elementy pomieszczeń i ich wystrój. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usług zapewnić na terenie objętym umową należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. oraz ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją usług oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę. Wykonawca zakupuje na własny koszt środki czyszczące, dezynfekujące, zapachowe, worki na śmieci, mydło, ręczniki papierowe, papier toaletowy oraz sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia. Szczegółowy zakres usługi zawiera: Załącznik nr 1 do umowy - Powierzchnia Centrum Zdrowia Psychicznego SPSP ZOZ w Suwałkach objęta sprzątaniem i dezynfekcją; Załącznik nr 2 do umowy - Procedura i standardy utrzymania czystości; Załącznik nr 3 do umowy - Opis technologii sprzątania; Załącznik nr 4 do umowy - Ilość materiałów eksploatacyjnych i środków czystości niezbędnych do utrzymania higieny w Centrum Zdrowia Psychicznego SPSP ZOZ w Suwałkach (w okresie 1 m-ca); Załącznik nr 5 do umowy – Standardy sprzątania i dezynfekcji jadalni i punktu wydawania posiłków; Załącznik nr 6 do umowy - Pozostałe standardy usług; Załącznik nr 7 do umowy - Lokalizacja przedmiotu zamówienia; Załącznik nr 8 do umowy – Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności informacji dla osób przebywających w obszarze przetwarzania danych osobowych; Załącznik nr 9 do umowy – Karta uwag do wykonania usług sprzątania i utrzymania porządku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wyznacza wadium w wysokości 5.000,00 zł., słownie: pięć tysięcy złotych 00/100. Wadium musi zostać wniesione przed terminem składania ofert w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego, nr konta bankowego 42 1500 1719 1217 1001 5455 0000. Brak wadium na w/w koncie do dnia i godziny składania ofert spowoduje odrzucenie oferty. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, wymagane jest złożenie oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia. Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być umieszczony w ofercie w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z ustawą. Dokument wadium wniesionego w formie gwarancji/poręczenia powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Wadium zostanie zatrzymane w przypadkach określonych art. 46 ust. 4a i 5 oraz zwrócone w przypadkach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza minimalnego warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach