Przetargi.pl
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ BONÓW, TALONÓW, UPRAWNIAJACYCH DO ICH WYMIANY NA TOWARY LUB USŁUGI DLA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 5286. Sprawa nr 118/PN/2012.

Jednostka Wojskowa 5286 ogłasza przetarg

 • Adres: 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Piastów 7
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 3672 404 , fax. 68 3672 556
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 5286
  ul. Piastów 7 7
  66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie
  tel. 68 3672 404, fax. 68 3672 556
  REGON: 08051914500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Wojskowa Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ BONÓW, TALONÓW, UPRAWNIAJACYCH DO ICH WYMIANY NA TOWARY LUB USŁUGI DLA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 5286. Sprawa nr 118/PN/2012.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów/taalonów towarowych, uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi dla pracowników wojska i emerytów, finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych o łącznej wartości 27 160,00 zł. 2. Dostawa obejmuje następujące nominały i ilości: 1) bony, talony towarowe: nominał ilość Wartość 100 zł 55 szt. 5500,00 50 zł 309 szt. 15450,00 20 zł 170 szt. 3400,00 10 zł 281 szt. 2810,00 Razem 815 szt 27160,00 3. Zamawiający wymaga: 1) termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 15.12.2012r., 2) długość terminu ważności oferowanych bonów towarowych: od 15.12.2012r. do 30.06.2013r., 3) bony/talony towarowe muszą mieć formę papierową z widocznym nominałem, 4) realizacja bonów/talonów towarowych musi być zapewniona w sklepach dostępnych na terenie miejscowości: Sulechów, Zielona Góra oraz powiatu zielonogórskiego woj. Lubuskie, Leszno woj. Wielkopolskie, 5) wykonawca załączy do oferty wykaz punktów, w których można realizować bony/talony towarowe, 6) bony/talony towarowe muszą stanowić znaki legitymacyjne na okaziciela, 7) bony/talony towarowe nie mogą być wymieniane na gotówkę i nie jest możliwe wydawanie reszty w gotówce z tytułu dokonywanych zakupów. Wykonawca dopuszcza przy dokonywaniu zakupów opcję płatności bonami/talonami oraz gotówką, 4. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: bony/talony dostarczyć do JW 5286, ul. Obrońców Stalingradu 10, 66-600 Krosno Odrzańskie 5. Osoba odpowiedzialna: - koordynator: Krystyna BORODO, tel. 68 36 72 415 Nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień: 30199750-2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301997502
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Ilość punktów realizujących przedmiot zamówienia
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.army.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach