Przetargi.pl
Przewozy zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe w 2013 roku

Klub Sportowy AZS-AWF Gorzów Wlkp. ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Myśliborska 36
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7279281, 508149087 , fax. 095 7279283
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Klub Sportowy AZS-AWF Gorzów Wlkp.
  ul. Myśliborska 36 36
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 095 7279281, 508149087, fax. 095 7279283
  REGON: 21024547200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: stowarzyszenie kultury fizycznej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przewozy zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe w 2013 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: Przewozy zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe w 2013 roku Kod CPV: 60.17.00.00-0 Przedmiot zamówienia składa się z 2 zamówień częściowych, tj.: ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE NR 1 - przewóz zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe busem 8-osobowym. ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE NR 2 - przewóz zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe busem 16-osobowym lub większym Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien dysponować: a) jednym busem 8-osobowym. Bus musi posiadać hak holowniczy potrzebny do holowania przyczepy ze sprzętem kajakowym lub wioślarskim. b) jednym busem 16-osobowym lub większym. Bus musi posiadać hak holowniczy potrzebny do holowania przyczepy ze sprzętem kajakowym lub wioślarskim Przypadki (do 3 w roku) gdy w tym samym okresie Zamawiający będzie potrzebował większą ilość pojazdów niż podano w specyfikacji obligują Wykonawcę do wynajęcia podwykonawcy na warunkach ofertowych. Za każdy nocleg kierowcy podczas wyjazdu Wykonawca może doliczyć do ceny wynikającej z ilości przejechanych kilometrów kwotę netto równą 250% aktualnej diety krajowej. Jednocześnie Zamawiający nie pokrywa żadnych kosztów związanych z noclegami i wyżywieniem kierowcy oferenta podczas zleconych wyjazdów. Jedyne kryterium ofertowe to cena brutto za 1 km. W przypadku busów Wykonawca poda 2 ceny. Oddzielnie za bus ciągnący przyczepę ze sprzętem i bus bez przyczepy. Zamawiający zobowiązuje się zgłaszać zapotrzebowanie na pojazdy z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych określając w nim cel wyjazdu i przybliżoną liczbę przejechanych kilometrów. Wykonawca zobowiązuje się podstawić pojazdy na terenie Gorzowa Wlkp. w miejscu i czasie wyznaczonym w zapotrzebowaniu. Przed i jak i po wyjeździe kierowca Wykonawcy zobowiązany jest spisać stan licznika pojazdu co zostanie potwierdzone podpisem przedstawiciela Zamawiającego. Kopia tego dokumentu z liczbą przejechanych kilometrów powinna być załączona do faktury Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601700000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.awf-gorzow.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach