Przetargi.pl
Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w ramach projektu systemowego/Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-II/ szkół podstawowych gminy Zbąszynek z podziałem na 4 grupy

Gmina Zbąszynek ogłasza przetarg

 • Adres: 66-210 Zbąszynek, Rynek 1
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 3849140 , fax. 068 3849484
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zbąszynek
  Rynek 1 1
  66-210 Zbąszynek, woj. lubuskie
  tel. 068 3849140, fax. 068 3849484
  REGON: 97077055700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbaszynek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w ramach projektu systemowego/Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-II/ szkół podstawowych gminy Zbąszynek z podziałem na 4 grupy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamawiający ustalił cztery grupy zamówieniowe stanowiące odrębne części zamówienia każdy z oferentów może starać się o udzielenie zamówienia dla dowolnej wybranej przez siebie części zamówienia. Szczegółowy opis oraz ilości asortymentu zawarte są W SIWZ w zał. nr 1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zbaszynek.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach