Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz tuszy i tonerów na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 65-042 Zielona Góra, Al. Niepodległości 36
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. +48 68 452 98 00 , fax. +48 68 452 98 00
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
  Al. Niepodległości 36 36
  65-042 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. +48 68 452 98 00, fax. +48 68 452 98 00
  REGON: 08104843000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz tuszy i tonerów na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz tuszy i tonerów na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załącznikach nr 1, nr 1a i nr 1b stanowiących integralną część SIWZ. Wykonawca zobowiązany będzie przedmiot umowy określony w zał.1,1a i 1b dostarczyć do siedziby Zamawiającego na własny koszt tj. Zielona Góra , al.Niepodległości 36. 3. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących przedmiotowej dostawie , takich jak prace przygotowawcze, transport, ubezpieczenie na czas transportu oraz wszelkie inne usługi niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. 4.Wykonawca zapewnia ,że dostarczony sprzęt nie posiada wad fizycznych i prawnych oraz został wprowadzony do obrotu zgodnie z aktami prawnymi wdrażającymi Dyrektywy Nowego Podejścia , co potwierdzać będzie oznaczenie CE, które będzie umieszczone na sprzęcie zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r o systemie oceny zgodności(t.j.: Dz. U z 2010 r.,Nr 138,poz.935 z późn. zm) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego ( Dz.U z 2007 ,nr 155,poz.1089).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 23 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium przetargowego. 1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie - 4312,20 zł (słownie: cztery tysiące trzysta dwanaście złotych i 20/100 groszy). 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 2.1pieniądzu, 2.2poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3gwarancjach bankowych, 2.4gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2007r., Nr 42, poz. 275 z późn. zm). 1.Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze- Bank Getin Noble Bank S.A w Zielonej Górze konto nr 75 1560 0013 2367 2969 2631 0001 2.Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, al. Niepodległości 36 - sekretariat ( pokój nr 10 I piętro). Do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu wadialnego. 3.Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny ( z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4.Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 03 grudnia 2012 roku do godz. 10:00. 5.W przypadku wpłaty wadium w pieniądzu, zaleca się załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wpłacenie wadium na rachunek wskazany w pkt 3. Nie załączenie ww. dokumentu do oferty nie skutkuje odrzuceniem oferty. 6.Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 7.Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rops.lubuskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach