Przetargi.pl
Przetarg na wykonaniu prac wykończeniowych obejmujących łącznik pomiędzy blokiem nr 5 i 5a oraz na przebudowie 1 piętra budynku bloku VA Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu Nr sprawy : 4 . 4 PN . 2015

Szpital Specjalistyczny Nr 2 ogłasza przetarg

 • Adres: 41-902 Bytom, ul. Stefana Batorego 15
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 7861400 , fax. 32 7861646
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny Nr 2
  ul. Stefana Batorego 15 15
  41-902 Bytom, woj. śląskie
  tel. 32 7861400, fax. 32 7861646
  REGON: 27023589200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital2.bytom.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg na wykonaniu prac wykończeniowych obejmujących łącznik pomiędzy blokiem nr 5 i 5a oraz na przebudowie 1 piętra budynku bloku VA Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu Nr sprawy : 4 . 4 PN . 2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na wykonaniu prac budowlanych i instalacyjnych w tym wykończeniowych obejmujących łącznik pomiędzy blokiem nr 5 i 5a oraz na przebudowie 1 piętra budynku bloku VA Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu na potrzeby Oddziału Noworodków w związku z organizacją Śląskiego Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu na bazie Katedry i Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej przy uwzględnieniu aktualnie obowiązujących wymogów technicznych i funkcjonalnych, przystosowaniu dla osób niepełnosprawnych i dostosowaniu do przepisów p.poż. Dostawę i montaż 1 dźwigu szpitalnego - 10 przystankowego, przelotowego, elektrycznego zlokalizowanego w łączniku. Wykonanie podłączenia rozdzielni głównej bloku Va i stacji transformatorowej Wykonanie obejmuje również : 1. Wykonanie wraz z projektem wykonawczym wentylacji pomieszczeń wentylacji w pomieszczeniach sprężarkowi zlokalizowanej w przyziemiu bloku VI. 2. Wykonie drugiego pionu hydrantowego w przy klatce schodowej w bloku VA wraz z uzgodnieniem z rzeczoznawca ppoż. i wykonie niezbędnych robót budowlanych i wykończeniowych w tym zakresie w sposób nie powodujący utratę gwarancji dotychczasowego GW. 3. Instalacje niskoprądowe należy wykonać w nawiązaniu do opracowań i robót wykonywanych przez GW wykonującego prace w przedmiotowym zadaniu z wyłączeniem I piętra i łącznika. 4. Wykonanie instalacji gazów medycznych wraz z projektem wykonawczym z uwzględnieniem wymogów normowych i Dyrektywą wyroby medyczne 93.43.EWG.P Wszystkie podłączenia i wpięcia instalacji, badania, próby i sprawdzenie należy uzgodnić z GW wykonującym obecnie prace, tak, aby nie utracić gwarancji. 3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: 4.1.1. Dostosowane I piętra budynku szpitalnego Bloku VA na - Oddział Noworodków ze stanowiskami intensywnej opieki; 4.1.2 Dostawę i montaż 1 dźwigu szpitalnego 10 przystankowego elektrycznego zlokalizowanego w łączniku komunikacyjnym. 4.1.3 Realizacja gazów medycznych wraz z projektem wykonawczym w obrębie I piętra 4.1.4 Roboty wykończeniowe w obrębię łącznika komunikacyjnego łącznie z instalacją elektryczną, niskoprądową w tym przeciwpożarową i sygnalizacji pożaru 4.1.5 Wykonanie podłączenia rozdzielni głównej bloku Va i stacji transformatorowej. 4.1.6. Roboty ogólnobudowlane, w tym m.in: wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego przy budynku Va, VI i łącznika wykonanie nowych ścianek działowych z dodatkowym wzmocnieniem - uzbrojeniem celem montażu specjalistycznych ciężkich urządzeń i aparatury medycznej. wykonanie nowych instalacji wewnętrznych: wod-kan, co, gazowej, gazów medycznych, wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznej, niskoprądowej, przeciwpożarowej i sygnalizacji pożaru, wykonanie nowych posadzek (posadzki z materiałów gładkich, trwałych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych) wykonanie tynków, malowanie ścian i sufitów, ułożenie płytek gresowych, okładzin montaż odbojnic i zabezpieczeń narożników montaż stolarki drzwiowej i stolarki aluminiowej wewnętrznej wykonanie sufitów podwieszanych wykonanie innych niezbędnych prac wymienionych w zadaniach poniżej pozwalających na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie całego obiektu Va przez Firmę wykonującą roboty w branży budowlanej w ramach niniejszego przetargu ( w tym wykonanie brakujących opracowań projektowych dla realizacji w/w zakresu prac i efektu jako całości) 3.2. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa opracowana przez Wielobranżowe Towarzystwo Projektowo - Produkcyjne MARWIT s.c., 44-100 Gliwice, ul. Częstochowska 16, zawierająca specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót i stanowiąca część D niniejszej SIWZ, w zakresie I piętra i łącznika komunikacyjnego. Zakres prac budowlanych został podzielony na 6 zadań tj: Zadanie nr 1 Roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe wraz dostawą i montażem dźwigu szpitalnego. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są roboty ogólnobudowlane polegające na wykonaniu prac budowlanych, prac instalacyjnych oraz wszelkich wykończeniowych obejmujących łącznik pomiędzy blokiem nr 5 i 5a oraz na przebudowie 1 piętra budynku bloku VA Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu na potrzeby Oddziału Noworodków w związku z organizacją Śląskiego Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu na bazie Katedry i Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej przy uwzględnieniu aktualnie obowiązujących wymogów technicznych i funkcjonalnych, przystosowaniu dla osób niepełnosprawnych i dostosowaniu do przepisów p.poż. W ramach niniejszego zadania należy również wykonać wszelkie czynności związane z koordynacją wszystkich, poszczególnych branż i pakietów jak niżej na placu budowy i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nowopowstałego i przebudowanego zespołu budynków tj: łącznika , przewiązki, bloku Va łacznie z dobudowaną klatką schodową w uzgodnieniu z dotychczasowym Kierownikiem Robót GW i Koordynatorem ds. Inwestycji i Remontów Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu w zakresie : robót, prób , badań i sprawdzeń. Instalacje niskoprądowe należy wykonać w nawiązaniu do opracowań i robót wykonywanych przez GW wykonującego prace w przedmiotowym zadaniu z wyłączeniem I piętra i łącznika wraz z projektem wykonawczym. Zbiorczy całościowy HARMONOGRAM realizacji rzeczowo-finansowy winien być opracowany przez Wykonawcze realizującego Zadanie nr 1 na bazie i w uzgodnieniu z wykonawcami wykonującymi pozostałe zadania i przekazany Zamawiającemu. Dostawa i montaż dźwigu szpitalnego. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 1 dźwigu szpitalnego 10 przystankowego elektrycznego zlokalizowanego w łączniku komunikacyjnym pomiędzy blokiem nr 5 i 5a Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu na potrzeby Oddziału Noworodków w związku z organizacją Śląskiego Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu na bazie Katedry i Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej przy uwzględnieniu aktualnie obowiązujących wymogów technicznych i funkcjonalnych, przystosowaniu dla osób niepełnosprawnych i dostosowaniu do przepisów p.poż. Szczegółowy wymagane dane techniczne dźwigu będące opisem stanowi Załącznik nr 1 do Zadania nr 1 będący stanowiąca część D niniejszej SIWZ. W ramach dostawy dźwigu należy uzyskać odbiór UDT, a także wykonać roboty w branży budowlanej i elektrycznej. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa opracowana przez Wielobranżowe Towarzystwo Projektowo - Produkcyjne MARWIT s.c., 44-100 Gliwice, ul. Częstochowska 16, zawierająca specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót w zakresie I piętra i łącznika pomiędzy blokiem nr 5 i 5a i stanowiąca część D Pakiet nr 1 niniejszej SIWZ ,. Zadanie nr 2 Instalacje elektryczne Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowej instalacji elektrycznej, niskoprądowej w tym instalacji przeciwpożarowej i sygnalizacji pożaru, obejmujących łącznik pomiędzy blokiem nr 5 i 5a oraz 1 piętro budynku bloku VA Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu na potrzeby Oddziału Noworodków w związku z organizacją Śląskiego Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu na bazie Katedry i Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej przy uwzględnieniu aktualnie obowiązujących wymogów technicznych i funkcjonalnych, przystosowaniu dla osób niepełnosprawnych i dostosowaniu do przepisów p.poż. Zamawiający wymaga aby oferowane oświetlenie zostało wykonane w technologii LED energooszczędnej. Dodatkowo na łączniku należy zastosować czujniki ruchu umożliwiające wł/wył oświetlenia w zależności od ruchu pieszego. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa opracowana przez Wielobranżowe Towarzystwo Projektowo - Produkcyjne MARWIT s.c., 44-100 Gliwice, ul. Częstochowska 16, zawierająca specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót w zakresie I piętra i łącznika pomiędzy blokiem nr 5 i 5a i stanowiąca część D Pakiet nr 2 niniejszej SIWZ ,. UWAGA: W załączonych przedmiarach Zamawiający wyłącza z wyceny i wykonania Dział 6 Instalacja detekcji gazów poz 79-91 oraz z Działy 7 poz 97 - Roboty dodatkowe. W Dziale 1 należy uwzględnić dodatkowe rozdzielnice w przedmiarze są 4 komplety prawidłowa wartość 5. Zadanie nr 3 Instalacje wod-kan, c.o. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowej instalacji wod-kan, c.o, obejmującej 1 piętro budynku bloku VA Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu na potrzeby Oddziału Noworodków w związku z organizacją Śląskiego Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu na bazie Katedry i Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej przy uwzględnieniu aktualnie obowiązujących wymogów technicznych i funkcjonalnych, przystosowaniu dla osób niepełnosprawnych i dostosowaniu do przepisów p.poż. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa opracowana przez Wielobranżowe Towarzystwo Projektowo - Produkcyjne MARWIT s.c, 44-100 Gliwice, ul. Częstochowska 16, zawierająca specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót w zakresie I piętra i stanowiąca część D Pakiet nr 3 niniejszej SIWZ ,. Należy w obiekcie stosować grzejniki higieniczne wg PN. oraz wykonać drugi hydrant na klatce schodowej łącznie z projektem wykonawczym wraz z uzyskaniem akceptacji rzeczoznawcy ppoż. Lokalizacja drugiego pionu hydrantowego w przy klatce schodowej w bloku VA wraz z uzgodnieniem z rzeczoznawca ppoż. i wykonanie niezbędnych robót budowlanych i wykończeniowych w tym zakresie w sposób nie powodujący utratę gwarancji dotychczasowego GW. Zadanie nr 4 Wentylacja mechaniczna Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej obejmujących w bloku 5a 1 piętro budynku z uwzględnieniem zakupionych i zamontowanych na dachu budynku central wentylacyjnych w Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu na potrzeby Oddziału Noworodków w związku z organizacją Śląskiego Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu na bazie Katedry i Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej przy uwzględnieniu aktualnie obowiązujących wymogów technicznych i funkcjonalnych, przystosowaniu dla osób niepełnosprawnych i dostosowaniu do przepisów p.poż. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa opracowana przez Wielobranżowe Towarzystwo Projektowo - Produkcyjne MARWIT s.c., 44-100 Gliwice, ul. Częstochowska 16, zawierająca specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót w zakresie I piętra i łącznika pomiędzy blokiem nr 5 i 5a i stanowiąca część D Pakiet nr 4 niniejszej SIWZ ,. Należy dostosować wentylację nawiewną i wywiewną w pomieszczeniach sprężarkowi zlokalizowanej w bloku VI Szpitala Specjalistycznego nr tak, aby uzyskać wymagane warunki normowe. Należy uwzględnić dostosowanie centrali wentylacyjnej w układ schładzania powietrza na I piętrze. UWAGA: W załączonych przedmiarach Zamawiający dopuszcza wyłączenie części klap ppoż. Z poz. od 14-21 przechodzących przez przegrody pionowe po wcześniejszym uzgodnieniu z rzeczoznawcą ppoż. a ponadto zamienia izolacji z kauczuku na izolację z wełny mineralnej w płaszczu z aluminium. Zadanie nr 5 Ułożenie kabli niskiego napięcia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest : 1. ułożenie dwóch kabli niskiego napięcia zasilających Rozdzielnię Główną bloku 5a szpitala ( wraz z jednym kablem sterowniczym ) z projektowanej stacji transformatorowej odbiorczej szpitala , 2. podpięcie tych kabli w Rozdzielni Głównej bloku 5a i przeprogramowanie automatyki SZR w.w Rozdzielni Głównej wraz z połączeniem z istniejącymi kablami zasilającymi pozostałe budynki szpitala . Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa opracowana przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe BUDOMONT - 7 sp. z o.o. ,41-704 Ruda Śląska, ul. Kardynała Augusta Hlonda 50 stanowiąca część D Pakiet nr 5 niniejszej SIWZ . Zadanie nr 6 Instalacje gazów medycznych Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji gazów medycznych wraz z projektem wykonawczym z uwzględnieniem wymogów normowych i Dyrektywą wyroby medyczne 93.43.EWG.P w nawiązaniu do opracowań projektowych i robót wykonywanych przez GW wykonującego prace w przedmiotowym zadaniu z wyłączeniem I piętra i łącznika. W zakres zamówienia włącza się również dostawę i montaż 5 szt. paneli ściennych dla noworodków zgodnie z opisem w załączniku nr 1 do Zadania 6. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa opracowana przez Wielobranżowe Towarzystwo Projektowo - Produkcyjne MARWIT s.c., 44-100 Gliwice, ul. Częstochowska 16, zawierająca specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót w zakresie I piętra i łącznika pomiędzy blokiem nr 5 i 5a i stanowiąca część D Pakiet nr 6 niniejszej SIWZ Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: Zadanie nr 1 - 30 000,00 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych i 00.100). Zadanie nr 2 - 23 000,00 zł. (słownie: tysiąc pięćset złotych i 00.100). Zadanie nr 3 - 5 000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych i 00.100). Zadanie nr 4 - 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych i 00.100). Zadanie nr 5 - 1800,00 zł (słownie: tysiąc osiemset złotych i 00.100). Zadanie nr 6 - 5 700,00 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset złotych i 00.100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Długość udzielonej gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital2.bytom.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach