Przetargi.pl
Dostawa ciekłego azotu i ciekłego helu dla jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-055 Katowice, ul. Poniatowskiego 15
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2083547 , fax. 032 2083568
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  ul. Poniatowskiego 15 15
  40-055 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 2083547, fax. 032 2083568
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sum.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ciekłego azotu i ciekłego helu dla jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa ciekłego azotu i cieklego helu dla jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Zamawiajacy przedmiot zamówienia podzielił na II Pakiety: Pakiet nr I - dostawa ciekłego azotu Pakiet nr II - dostawa ciekłego helu w ilościach i asortymencie wyszczególnionym w specyfikacji stanowiacej załącznik nr 2.1 i 2.2 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 241118003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy częściowej
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sum.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach