Przetargi.pl
Dostawa azotu ciekłego

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3592048 , fax. 32 3592048
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
  ul. Bankowa 12 12
  40-007 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 3592048, fax. 32 3592048
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.us.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa azotu ciekłego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa azotu ciekłego, zwanego dalej przedmiotem zamówienia lub asortymentem w ilości 220 000 kg (wskazana liczba kg zamawianego azotu ciekłego jest wielkością maksymalną. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewyczerpania całości asortymentu w okresie trwania umowy, a tym samym pełnej kwoty umowy. W takim przypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone w oparciu o faktyczną, ostateczną liczbę dostarczonych kg azotu ciekłego, obliczone na podstawie cen jednostkowych wymienionych w ofercie Wykonawcy. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia). 2) Realizacja przedmiotu zamówienia polegała będzie na sukcesywnym dostarczaniu azotu ciekłego (wg. bieżących potrzeb Zamawiającego na podstawie zgłoszeń) i swym zakresem będzie obejmowała: dostawę transportem Wykonawcy, wykonanie odpowiednich przyłączy do zbiorników stacjonarnych będących własnością Zamawiającego, znajdujących się na terenie Katowic oraz Chorzowa oraz napełnienie azotem ciekłym zbiorników. Zamawiający posiada 4 zbiorniki: - zbiornik o pojemności 3000 litrów zlokalizowany przy budynku Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, ul. Uniwersytecka 4, 40 - 007 Katowice, - zbiornik o pojemności 3000 litrów zlokalizowany na terenie Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie, ul. 75 Pułku Piechoty 1, 41- 500 Chorzów; - zbiornik o pojemności 500 litrów zlokalizowany przy budynku Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie, ul. 75 Pułku Piechoty 1, 41-500 Chorzów; - zbiornik o pojemności 200 litrów zlokalizowany w Zakładzie Krystalografii przy ul. Bankowej 14, 40-007 Katowice. 3) Przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie, na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego wg. bieżących potrzeb, przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 27.03.2016r. lub do momentu wyczerpania maksymalnej liczby kg azotu ciekłego podanej przez Zamawiającego, w zależności od tego, które z wyżej wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej. 4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 241118003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://dzp.us.edu.pl/zamowienia/dostawy
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach