Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z własnej działalności

Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śląskim ogłasza przetarg

 • Adres: 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 21
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4555193 , fax. 032 4554954
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śląskim
  ul. Marklowicka 21 21
  44-300 Wodzisław Śląski, woj. śląskie
  tel. 032 4555193, fax. 032 4554954
  REGON: 24102499100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skm.skmwodzislaw.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z własnej działalności
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamawiający działa w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach poz.21. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów poprzez stację segregacji odpadów komunalnych transportem Zamawiającego o kodzie - 20 02 03 - inne odpady nie ulegające biodegradacji - 50 ton - 20 03 07 - odpady wielkogabarytowe - 20 ton pochodzące z działalności prowadzonej przez Służby Komunalne Miasta (odpady z Cmentarza Komunalnego, likwidacja dzikich wysypisk, odpady wielkogabarytowe pochodzące z własnej działalności, w odległości nie większej niż 20 km - odległość liczona najkrótszą trasą dojazdu dla pojazdów o masie powyżej 3,5 t od siedziby Zamawiającego na stację segregacji odpadów komunalnych (ze względu na transport odpadów przez pojazdy Zamawiającego). Odbiór odpadów odbywać się będzie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 - 22.00 transportem Zamawiającego W razie braku możliwości odbioru i zagospodarowania odpadów poprzez stację segregacji odpadów u Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odbiór i zagospodarowanie w/w odpadów w innym miejscu zgodnie z zapisami w SIWZ oraz w umowie. Rozliczenia w ten sposób dokona Wykonawca. Wykonawca musi zapewnić płynny odbiór rozładunek i zagospodarowanie odpadów oraz posiadać aktualne umowy z recyklerami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905330002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga składania wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Odległość
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://skm.bip.gmwodzislawsl.finn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach