Przetargi.pl
Przetarg na dostawę koksu i węgla - II

Areszt Śledczy w Częstochowie ogłasza przetarg

 • Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Mirowska 22
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-34 370-60-00 , fax. 0-34 360-60-73
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy w Częstochowie
  ul. Mirowska 22 22
  42-200 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 0-34 370-60-00, fax. 0-34 360-60-73
  REGON: 00031984200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: areszt śledczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg na dostawę koksu i węgla - II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa opału do magazynu aresztu według opracowanego harmonogramu w ilości: koks przemysłowo-opałowy > 40mm - 180 Mg, węgiel kamienny orzech I 80-40 mm - 45 Mg i ich transport 225 Mg. Dostawy opału winny być realizowane samochodem samowyładowczym najpóźniej w ciągu 3 dni, do godziny 12:00, w przypadku wystąpienia konieczności zakupu, na podstawie pisemnych, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznych wezwań Zamawiającego, według harmonogramu dostaw opału, który stanowi załącznik nr 1 do wzoru umowy. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Dostawca winien dostarczyć Zamawiającemu przedmiot zamówienia o następujących parametrach jakościowych: Koks przemysłowo opałowy: WARTOŚĆ OPAŁOWA od 27000 kJ/kg ,SIARKA do 0,6 % ,POPIÓŁ do 10,5 % Węgiel kamienny Orzech I: WARTOŚĆ OPAŁOWA od 27000 kJ/kg, SIARKA do 0,6 % , POPIÓŁ do 5 % Wykonawca zobowiązany jest przy każdej dostawie dostarczyć świadectwo jakości, certyfikat lub atest potwierdzający, że dostarczony towar spełnia ww. wymagania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości dostaw opału oraz wynagrodzenia umownego ze względu na okoliczności, których nie można przewidzieć w momencie ogłoszenia postępowania przetargowego (np. zmiana dotycząca sposobu ogrzewania, itp.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091130004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach