Przetargi.pl
Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w okolicy ul. Uzdrowiskowej w Goczałkowicach-Zdroju

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój ogłasza przetarg

 • Adres: 43-230 Goczałkowice-Zdrój, ul. Szkolna 13
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2107185
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój
  ul. Szkolna 13 13
  43-230 Goczałkowice-Zdrój, woj. śląskie
  tel. 032 2107185
  REGON: 27253621500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.goczalkowicezdroj.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w okolicy ul. Uzdrowiskowej w Goczałkowicach-Zdroju
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest; - wykonanie sieć wodociągowa ( przewiert ) pod drogą krajową DK 1; - konstrukcja i wyposażenie komory wodomierzowej, - sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, a) Wykonanie sieci wodociągowej ( przewiert ) pod drogą krajową DK 1 w tym: -włączenie projektowanej sieci do istniejącego wodociągu PEDz 315 przez: -zabudowanie trójnika nr k. 8510 DN 300/200 Hawle, -zabudowanie kształtki montażowo - demontażowej DN 200 mm, -zamontowanie kołnierzy specjalnych system 2000 nr 0400 DN 200 i DN 300 Hawle -zabudowanie zasuwy typ E DN 200 nr k. 4090 Hawle z obudową teleskop. Nr 9000E2 i skrzynką uliczną, -wykonanie sieci wodociągową z zastosowaniem rury PE100 Dz 225 x 20,5 SDR 11 na PN 16 bar. - wykonanie sieć wodociągowa od włączenia pkt 1 do komory wodomierzowej pkt 3 PE 100 Dz 225 x 20,5 SDR11 L= 55,0 m -Przejścia pod drogą krajową DK1 zrealizować przez wykonanie przewiertu sterowanego z rurą ochronną typu TS Total Security Dz 315x28,8 SDR 11 o długości ~46,0 m - przyłącze do Zakładów Mięsnych PE 100 Dz 160 x 14,6 mm SDR11 L= 1,0 m - trójnik z PE100 Dz 160/225 mm b) Konstrukcja i wyposażenie komory wodomierzowej, - wykonanie komory pomiarowej o przepustowości 72 m3/h - komorę wodomierzową wyposażyć w następujące urządzenia: - wodomierz MeiStream Plus klasa C DN 80 mm SENSUS Qn = 72 m3/h; Qmax = 120 m3/h - zawór antyskażeniowy EA-RV 283 P DN 150 mm, - filtr siatkowy FY 69 DN 200 mm - pompka ręczna skrzydełkowa Dn 25 mm - zawory odcinające kołnierzowe typ E DN 150 mm, - zawór odcinający kołnierzowy typ E DN 200 mm, - kształtka montażowo-demontażowa DN 80 mm - kształtki z Żeliwa sferoidalnego. c) Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej obejmuję: - rury kanalizacyjne kielichowe PVC 200 SN 8 L = 974,0 m - rury kanalizacyjne kielichowe PVC 160 SN 4 L = 185,0 m - rury kanalizacyjne ciśnieniowe PEDz 110x4,2 L= 55,0 m - rura osłonowa typ TS Total Security Dz 200x18,4 L= 47,0 m Obiekty na przyłączach kanalizacyjnych: - studzienka rozprężna DN=1000 przykryta włazem żeliwnym typu ciężkiego klasy D kpl. 1 - studzienka rewizyjna TEGRA 1000 przykryta włazem Żeliwnym typu ciężkiego klasy D kpl. 7 - studzienka z PE 800 z zabudowaną rewizją przykryta włazem Żeliwnym typu ciężkiego klasy D kpl. 1 - studzienka rewizyjna TEGRA 600 przykryta włazem żeliwnym typu ciężkiego klasy D kpl. 23 - studzienka rewizyjna TEGRA 425 przykryta włazem żeliwnym typu ciężkiego klasy D kpl. 27 - komora szczelna Szagru
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452324109
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.goczalkowicezdroj.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach