Przetargi.pl
Przeprowadzenie usług szkoleniowych dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w SP 1 i SP 2 w Tuszynie w projekcie: „Dostępna Szkoła”

Centrum Obsługi Administracyjno - Finansowej Szkół i Przedszkoli w Tuszynie ogłasza przetarg

 • Adres: 95-080 Tuszyn, Piotrkowska 13
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 614 34 51
 • Data zamieszczenia: 2023-04-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Obsługi Administracyjno - Finansowej Szkół i Przedszkoli w Tuszynie
  Piotrkowska 13
  95-080 Tuszyn, woj. łódzkie
  tel. 42 614 34 51
  REGON: 366077275
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.coafsip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie usług szkoleniowych dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w SP 1 i SP 2 w Tuszynie w projekcie: „Dostępna Szkoła”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 zamówienia:Przeszkolenie kadry specjalistycznej w zakresie stosowania testów przesiewowych - 4 godziny zegarowe - forma zdalna;Pełen opis w zał. nr 1A OPZCzęść 2 zamówienia:Szkolenie specjalistyczne z zakresu terapii funkcji poznawczych (I i II stopnia) - 7 godzin zegarowych- forma stacjonarna;Pełen opis w zał. nr 1A OPZCzęść 3 zamówienia:Szkolenie specjalistyczne z zakresu języka migowego - 60 godzin zegarowych - forma stacjonarna;Pełen opis w zał nr 1A OPZCzęść 4 zamówienia:Szkolenie specjalistyczne z zakresu systemu komunikacji alternatywnej z gestami i symbolami Makaton - 12 godzin zegarowych – forma stacjonarna;Pełen opis w zał nr 1A OPZCzęść 5 zamówienia:Szkolenie specjalistyczne z zakresu stosowania metody EEG Biofeedback - 40 godzin zegarowych- forma stacjonarna;Pełen opis w zał nr 1A OPZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziałuw postępowaniu zgodnie z opisem zamieszczonym poniżej.1.1 Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.1.2 Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika toz odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.1.3 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.1.4 Zdolności technicznej lub zawodowejO udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają niezbędną wiedzęi doświadczenie tj.:1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali co najmniej: jedno szkolenie dla nauczycieli szkół w formie stacjonarnej lub zdalnej, w zakresie/ o tematyce zgodnej z częścią zamówienia, na którą składana jest oferta.2) Dysponują osobami, które mają co najmniej rok doświadczenia w zakresie prowadzenia szkoleń dla nauczycieli szkół w formie stacjonarnej lub zdalnej w zakresie/ o tematyce zgodnej z częścią zamówienia, na którą składana jest oferta.W sytuacji gdy Wykonawca będzie składał ofertę na kilka części zamówienia może dysponować jedną osobą bądź kilkoma osobami posiadającymi doświadczenie w zakresie części zamówienia na którą składa ofertę.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.W przypadku, o którym mowa wyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy, sporządzone na podstawie wzoru wg załącznika nr 7.Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.3. Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-05-05

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach