Przetargi.pl
Przeprowadzenie szkolenia o tematyce: profesjonalny sprzedawca

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu ogłasza przetarg

 • Adres: 41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 40a
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2779000 , fax. 032 2779049
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu
  ul. Roosevelta 40a 40a
  41-800 Zabrze, woj. śląskie
  tel. 032 2779000, fax. 032 2779049
  REGON: 27671843300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pupzabrze.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie szkolenia o tematyce: profesjonalny sprzedawca
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia o tematyce: profesjonalny sprzedawca. Zamawiający wymaga, aby szkolenie obejmowało minimum 150 godzin lekcyjnych zajęć, w tym minimum 60 godzin praktycznych przeprowadzonych w jednostkach handlowych. Zamawiający skieruje na szkolenie nie mniej niż 18 osób i nie więcej niż 20 osób w jednej grupie. Zamawiający wymaga, aby szkolenie zostało przeprowadzone na terenie miasta Zabrza. Minimalny zakres tematyczny szkolenia: 1. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostce handlowej. 2. Organizacja zaopatrzenia i przyjmowania dostaw towarów. 3. Wykonywanie i dokumentowanie podstawowych obliczeń sklepowych. 4. Obsługa klienta, przebieg sprzedaży detalicznej. 5. Telefoniczna obsługa klienta. 6. Obsługa kas fiskalnych i terminala kart płatniczych. 7. Minimum wiedzy sanitarnej. 8. Podstawy obsługi komputera. 9. Zajęcia praktyczne w jednostkach handlowych na terenie miasta Zabrza.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie Wykonawcy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.pupzabrze.pl/urzad_pracy/ogloszenia_o_zamowieniach.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach