Przetargi.pl
Budowa miejsc parkingowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem w istniejących pasach drogowych ulicy Łukasińskiego i Alei Pokoju w ramach zadania Przebudowa łącznika ul. Łukasińskiego

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie ogłasza przetarg

 • Adres: 42-217 Częstochowa, ul. Popiełuszki 4/6
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 3664095, 3664337 wew. 34 , fax. 34 3664305 wew. 60, 3664337
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie
  ul. Popiełuszki 4/6 4/6
  42-217 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 34 3664095, 3664337 wew. 34, fax. 34 3664305 wew. 60, 3664337
  REGON: 15030984700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.czest.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa miejsc parkingowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem w istniejących pasach drogowych ulicy Łukasińskiego i Alei Pokoju w ramach zadania Przebudowa łącznika ul. Łukasińskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa miejsc parkingowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem w istniejących pasach drogowych ulicy Łukasińskiego i Alei Pokoju w ramach zadania: Przebudowa łącznika ul. Łukasińskiego Zakres robót między innymi obejmuje: ul. Łukasińskiego: - jezdnia szerokości 7m - ograniczona obustronnie krawężnikiem betonie - światło 4cm od strony parkingu i 12cm od strony chodnika - nawierzchnia bitumiczna; - krawędź ul. Łukasińskiego z Al. Pokoju wyokrąglona łukiem kołowym o promieniu 12m; - pochylenie poprzeczne ul. Łukasińskiego obustronnie daszkowe wielkości 2%; - chodnik po stronie północnej szer. 1,50m i południowej szer. 2m - nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze czerwonym; - pochylenie poprzeczne chodnika jednostronne 2% w kierunku projektowanej jezdni; - parking prostopadły po stronie północnej ul. Łukasińskiego długości 112,5m oraz głębokości 5m - nawierzchnia z kostki granitowej (odzysk z rozbiórki jezdni); - pochylenie poprzeczne parkingu jednostronne 2%. Parking pod estakadą: - jezdnia manewrowa szerokości 4,50m - projektowana nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze szarym; wjazd w kolorze grafitowym; - wyznaczone stanowiska postojowe dla samochodów osobowych o wymiarach: szerokość 2,50m, głębokość 5,00m - nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze grafitowym z pasami rozdzielczymi w kolorze czerwonym; - dojście do parkingu w powiązaniu z istniejącym( do przebudowy) chodnikiem przy ul. Łukasińskiego z kostki betonowej w kolorze czerwonym. Przejście przez torowisko: - przejście między torowiskiem do zabrukowania szerokości 4m - nawierzchnia z kostki granitowej; - chodnik szerokości 2,50m jako połączenie przejścia z peronem - nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze czerwonym. Nadzór archeologiczny przy robotach ziemnych związanych z inwestycją. Odwodnienie: Przyjęto odprowadzenie wód opadowych z przebudowywanej ul. Łukasińskiego do projektowanego kanału deszczowego projektowanymi przykanalikami z rur PCV fi 200mm podłączonymi do projektowanych wpustów ulicznych: - osiem wpustów ulicznych do projektowanego kanału deszczowego, z włączeniem do istniejącej studzienki rewizyjnej na kanale deszczowym fi 450mm waz z przebudową odcinka istn. kanału fi 200mm; - dwa wpusty uliczne ze studzienką z osadnikiem, z włączeniem przykanalika bezpośrednio do kanału deszczowego fi 500mm. Na przebudowywanym odcinku zaprojektowano kanał deszczowy o średnicy 300mm PCW długości 105,0m wraz z trzema studzienkami rewizyjnymi fi 1200mm (w tym jedna z osadnikiem) i przebudowę odcinka kanału fi 200mm na fi 300mm (po tej samej trasie) na długości 8,5m. Kanał zlokalizowano w osi jezdni ul. Łukasińskiego, a przyłącze kanalizacyjne z wpustów dla parkingu usytuowano przy wjeździe na parking. Zabezpieczenie i przebudowa sieci telekomunikacyjnych: - przebudowa kanalizacji kablowej; - przebudowa kabla SMES X z TKMX pw 0x4x0,5. Oświetlenie: - montaż złącza podziałowego ZK-P; - wykonanie kanalizacji technicznej jednootworowej; - montaż fundamentów betonowych prefabrykowanych; - montaż słupów oświetlenia drogowego; - montaż kabla oświetleniowego; - montaż opraw oświetlenia drogowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 PLN)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzd.czest.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach