Przetargi.pl
Kursy zawodowe dla uczestników projektu Nowe możliwości dla Twojej przyszłości w 2013 roku. Kurs - Opiekun osób starszych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 43-450 Ustroń, ul. Marii Konopnickiej 40
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-33 854 26 34 , fax. 0-33 854 26 34
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Marii Konopnickiej 40 40
  43-450 Ustroń, woj. śląskie
  tel. 0-33 854 26 34, fax. 0-33 854 26 34
  REGON: 07235464400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna gminy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kursy zawodowe dla uczestników projektu Nowe możliwości dla Twojej przyszłości w 2013 roku. Kurs - Opiekun osób starszych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu: Opiekun osób starszych dla 1 uczestnika projektu systemowego Nowe możliwości dla Twojej przyszłości. Kurs musi odbywać się na terenie miasta Ustroń, Cieszyn, Skoczów, Bielsko-Biała lub Wisła trzy lub cztery razy w tygodniu od poniedziałku do piątku od godz. 15:00 maksymalnie po 8 godzin dydaktycznych dziennie, w terminie od 22.07.2013r. do 30.09.2013r. Jeżeli kurs będzie się odbywał poza miastem Ustroń, wykonawca zapewnia dojazd uczestnika na kurs własnym transportem z Ustronia (z MOPS ul. Konopnickiej 40) do miejsca, w którym będzie się odbywał kurs i z powrotem do Ustronia (do MOPS ul. Konopnickiej 40) w każdym dniu zajęć. Kurs może się odbywać w grupie maksymalnie 10 osobowej. Cena i zakres: Kurs - Opiekun osób starszych Liczba godzin: 80 godzin dydaktycznych Minimum programowe: 1. Wybrane zagadnienia prawne. 2. Podstawy psychologii. 3. Gerontologia. 4. Podstawy psychiatrii. 5. Elementy gotowania i dietetyki. 6. Podstawy higieny i pielęgnacji. 7. Publiczna służba zdrowia oraz system pomocy społecznej. 8. Organizacja pracy własnej oraz zasady BHP. 9. Typowe zachowania osób dotkniętych schorzeniami: Alzheimer, Parkinson, demencja, depresja. 10. Pierwsza pomoc. 11. Etyka w zawodzie opiekunki. 12. Komunikacja, negocjacje, mediacje. b) Wykonawca winien zapewnić pomieszczenie, dostosować oraz wyposażyć je w pomoce dydaktyczne do potrzeb szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki. c) Wykładowcy powinni posiadać co najmniej minimalne doświadczenie zawodowe w dziedzinie, którą wykłada. Przez minimalne doświadczenie rozumie się przynajmniej 3 lata stażu zawodowego w danej dziedzinie w tym doświadczenie w projektach systemowych realizowanych przez OPS-y. d) Szkolenie winno zakończyć się wydaniem zaświadczenia i certyfikatu z logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, logo Unii Europejskiej i informacji: Projekt Nowe możliwości dla Twojej przyszłości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W/w zaświadczenie i certyfikat muszą zostać wydane uczestnikom kursu do 30.09.2013r e) dostarczenie do MOPS w Ustroniu dziennika zajęć, karty czasu pracy, listy obecności, listy potwierdzające odbiór materiałów szkoleniowych, podręczników w ciągu 7 dni od zakończenia kursu f) komplet materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia, g) wynagrodzenie oraz koszty dojazdu wykładowców, h) poczęstunek w przerwie kawowej dla uczestników kursu w każdym dniu kursu; i) dwudaniowy obiad dla uczestników kursu w każdym dniu kursu; j) transport uczestników kursu z Ustronia (z MOPS ul. Konopnickiej 40) do miejsca, w którym odbywać się będzie kurs i z powrotem po skończonych zajęciach w każdym dniu kursu, jeżeli kurs odbywać się będzie poza miastem Ustroń. k) koszty wynajmu sali Wszystkie dokumenty dotyczące wykonania usługi muszą być oznaczone zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. - Okres realizacji: od 22 lipca 2013 do 30 września 2013 - ilość osób: 1 - Wykonawca ma obowiązek współpracować z Zamawiającym w zakresie realizacji zamówienia. - Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu w terminie do 15.07.2013 r Harmonogram spotkań. - Zmiany w ustalonym harmonogramie spotkań Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać na piśmie (faxem, pocztą elektroniczną) Zamawiającemu przynajmniej 1 dzień przed ich wprowadzeniem. Wszelkie odstępstwa od harmonogramu dotyczące terminów spotkań, godziny rozpoczęcia zajęć, które nie zostały zgłoszone w wymaganym terminie, mogą skutkować naliczaniem kary umownej w wysokości 150 zł za każdy dzień zwłoki w poinformowaniu Zamawiającego o zmianach. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonych spotkań w trakcie ich realizowania. 4. Termin wykonania zamówienia Zajęcia muszą odbywać się trzy lub cztery razy w tygodniu od poniedziałku do piątku od godz. 15:00 maksymalnie po 8 godzin dydaktycznych dziennie, w terminie od 22.07.2013r. do 30.09.2013r
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane złożenie wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ustron.bip.info.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach