Przetargi.pl
Przeprowadzenie superwizji klinicznej dla zespołów terapeutycznych placówek terapii uzależnień i współuzależnienia w województwie małopolskim

Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-393 Kraków, dr. J. Babińskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48(012)6524347 , fax. +48(012)2621335
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie
  dr. J. Babińskiego 29
  30-393 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48(012)6524347, fax. +48(012)2621335
  REGON: 000298554
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.babinski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie superwizji klinicznej dla zespołów terapeutycznych placówek terapii uzależnień i współuzależnienia w województwie małopolskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia superwizji klinicznej dla zespołów terapeutycznych placówek terapii uzależnień i współuzależnienia w województwie małopolskim, według potrzeb, łącznie w wymiarze 266 godzin. 2) Zamówienie realizowane będzie w 25 pakietach. Zamawiający przewiduje składanie ofert na całość zamówienia lub w częściach – gdzie część zamówienia stanowi dany pakiet wg podziału poniżej: 3) Przedmiot zamówienia realizowany będzie w placówkach, zgodnie z tabelą określoną w SIWZ. 4) Zamawiający wymaga, by osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały: (A) odpowiednie kwalifikacje (Certyfikat Superwizora lub zaświadczenie potwierdzające prawo do prowadzenia superwizji klinicznej, wydane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Sekcję Naukową Psychoterapii, Sekcję Terapii Rodzin [lub] Certyfikat Superwizora Psychoterapii Uzależnień potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie prowadzenia superwizji psychoterapii uzależnień wydany przez PARPA [lub] Certyfikat Superwizora Psychoterapii Uzależnień wydany przez Krajowe Biuro ds. Narkomanii [lub] Licencja superwizora psychoterapii wydana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne lub inne stowarzyszenie psychoterapeutyczne [lub] Zaświadczenie o posiadaniu statusu Superwizora Aplikanta wydane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, (B) co najmniej 24 miesięczne doświadczenie w pracy jako Superwizor. 5) Zakres obowiązków superwizora: 5.1) przeprowadzenie superwizji grupowej lub superwizji grupowej i indywidualnej dla pracowników placówek leczenia uzależnień; 5.2) przesłanie do Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia (WOTUW) harmonogramu superwizji na cały okres realizacji zamówienia oraz w przypadku konieczności wprowadzanie, w formie pisemnej, zmian w harmonogramie (każdorazowa zmiana wymaga powiadomienia w formie pisemnej WOTUiW – przed planowaną superwizją); 5.3) przesyłanie do WOTUW - po każdej superwizji, rachunku/faktury, sprawozdania oraz listy obecności uczestników. 6) Harmonogram superwizji ustala superwizor po konsultacji z kierownikiem danej placówki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85121270-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem odpowiednich kompetencji/uprawnień, tj. prawem do prowadzenia superwizji klinicznej lub kwalifikacjami zawodowymi w zakresie prowadzenia superwizji psychoterapii uzależnień.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Dokument w postaci: - Certyfikat Superwizora lub zaświadczenie potwierdzające prawo do prowadzenia superwizji klinicznej, wydane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Sekcję Naukową Psychoterapii, Sekcję Terapii Rodzin lub - Certyfikat Superwizora Psychoterapii Uzależnień potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie prowadzenia superwizji psychoterapii uzależnień wydany przez PARPA lub - Certyfikat Superwizora Psychoterapii Uzależnień wydany przez Krajowe Biuro ds. Narkomanii lub - Licencja superwizora psychoterapii wydana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne lub inne stowarzyszenie psychoterapeutyczne lub - Zaświadczenie o posiadaniu statusu Superwizora Aplikanta wydane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Dokument składany jest w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 3. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - zał. nr 4 do SIWZ 4. Zobowiązanie podmiotu/podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby - zał. nr 5 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach