Przetargi.pl
Remont budynku nr 43.

8 Baza Lotnictwa Transportowego ogłasza przetarg

 • Adres: 30-901 Kraków, Kraków
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 261 136 250 , fax. 261 136 280
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 8 Baza Lotnictwa Transportowego
  Kraków 50
  30-901 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 261 136 250, fax. 261 136 280
  REGON: 35013887100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.8bltr.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku nr 43.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynku nr 43 na terenie 8. Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie – Balicach, zwanej dalej 8. BLTr. Zakres remontu obejmuje: 1.1. remont opaski budynku i fundamentów, 1.2. remont szachtów, 1.3. remont elewacji, 1.4. remont pomieszczeń, 1.5. remont drzwi, 1.6. remont schodów, 1.7. remont instalacji entralnego ogrzewania, 1.8. remont instalacji wody, 1.9. remont instalacji elektrycznej, 1.10. wywóz gruzu, ziemi, złomu, odpadów porozbiórkowych. 2. Szczegółowy zakres i warunki realizacji zamówienia przedstawiają: a) zał. nr 3 do SIWZ – „Istotne postanowienia umowy”; b) zał. nr 4 do SIWZ – „Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót” (STWiOR); c) zał. nr 5 do SIWZ – „Przedmiar robót”. 3. Wszystkie standardy jakościowe, związane z realizacją zamówienia, zostały opisane w zał. nr 4 do SIWZ – „Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót”. 4. Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców w niniejszym postępowaniu. 5. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a Ustawy wymaga zatrudnienia, przez wykonawcę lub podwykonawcę (o ile występuje), na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy, przez cały okres realizacji niniejszego zamówienia, osób bezpośrednio realizujących zamówienie czyli wykonujących roboty budowlane określone w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, z wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcję techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1332), tj. kierowników robót. 6. Wymagany przez zamawiającego okres gwarancji jakości robót wynosi 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót przez przedstawicieli wykonawcy i przedstawicieli zamawiającego. 7. Roboty, o których mowa w ppkt 1, będą prowadzone w dni robocze, w godzinach od 7:30 do 15:30. 8. Zamawiający wymaga, aby pracownicy wykonawcy podczas realizacji robót przebywali na terenie budowy w kamizelkach koloru żółtego lub pomarańczowego z naniesionym logo firmy wykonawcy. 9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w pkt. 11 zał. nr 1 do SIWZ – Druk „Oferta” – części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firmy podwykonawców (art. 36 b ust. 1 Ustawy). W przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcy, wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawcy jak za własne. Sposób postępowania w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom określony został w projekcie umowy, stanowiącym zał. nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 04.06.2018r. do godz. 10.00 w wysokości 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Druk Oferta, sporządzony wg wymagań SIWZ, zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ - „Oferta”. 2. Kosztorys ofertowy SZCZEGÓŁOWY (pełny) wraz z zestawieniem materiałów, robocizny i sprzętu, sporządzony zgodnie z pkt XII niniejszej SIWZ. 3. Oryginał lub kopię pełnomocnictwa – jeżeli dotyczy. 4. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, sporządzone np.: na podstawie wzoru będącego zał. nr 9 do SIWZ – jeżeli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach