Przetargi.pl
Przeprowadzenie studiów podyplomowych w ramach Projektu pn: Sprawny Samorząd - lepsza Polska II, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 15-277 Białystok, ul. Świętojańska 24
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 7323700 , fax. 085 7323700
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
  ul. Świętojańska 24 24
  15-277 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 7323700, fax. 085 7323700
  REGON: 05197977700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgwwp.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie studiów podyplomowych w ramach Projektu pn: Sprawny Samorząd - lepsza Polska II, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie studiów podyplomowych na terenie Miasta Białystok na kierunkach: 1) Prawo administracyjne - dla 40 osób, 2) Zarządzanie zasobami ludzkimi - dla 20 osób, w ramach Projektu pn: Sprawny samorząd - lepsza Polska II, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V Dobre rządzenie Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. 2. Do celów realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pomieszczenia oraz wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne do potrzeb określonego kierunku studiów, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki w tych pomieszczeniach. 3. Czas trwania studiów: 2 semestry. Studia podyplomowe obejmują co najmniej 230 godzin lekcyjnych zajęć, przy czym jedna godzina lekcyjna zajęć wynosi 45 minut. Przynajmniej 30 % zajęć powinno być prowadzone w formie innej niż wykład - tj. seminariów, ćwiczeń. Studia podyplomowe realizowane będą w systemie zaocznym (w piątki i soboty oraz sporadycznie w inne dni tygodnia). Zajęcia dydaktyczne realizowane będą średnio co 2-3 tygodnie, w grupach liczących maksymalnie 25 słuchaczy. 4. Zakres studiów: studia podyplomowe, prowadzone w języku polskim, adresowane są do pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa podlaskiego. Wymagane jest, aby w programie studiów zostały zamieszczone, w szczególności następujące tematy: 1) na kierunku Prawo administracyjne: a) Prawo administracyjne procesowe, b) Prawo administracyjne- część ogólna: - pojęcie i cechy administracji publicznej, - funkcje administracji publicznej, - zasady ogólne prawa administracyjnego, - źródła prawa administracyjnego, - ustrój administracji rządowej, - ustrój administracji samorządowej, - podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej za działania administracji publicznej; c) Prawo administracyjne materialne-zagadnienia wybrane: - akta stanu cywilnego, - ewidencja ludności, - imprezy masowe, - gospodarka nieruchomościami, - prawo budowlane, - zagospodarowanie przestrzenne, - ochrona środowiska, - pomoc społeczna, - finanse publiczne, - fundusz sołecki, - prawo zamówień publicznych; 2) na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi: a) charakterystyka i specyfika funkcjonowania urzędu gminy, b) współczesne tendencje i uwarunkowania funkcjonowania jednostek non-profit, c) prawo administracyjne w zakresie zasobów ludzkich, d) prawo pracy w administracji samorządowej; e) strategie zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej, f) organizacja i problemy zarządzania w jednostkach administracji publicznej na przykładzie urzędu gminy, g) tworzenie i zmiany dokumentacji formalnej w zakresie zasobów ludzkich w urzędzie gminy, h) planowanie personalne - obszary, metody, użyteczność w pracy urzędu, i) proces i procedury zatrudnieniowe w administracji publicznej, j) proces szkolenia i doskonalenia pracowników i ocena efektywności, k) budowa i zmiany systemu motywacyjnego i jego części składowych w urzędzie, l) kontrola i oceny pracowników samorządowych, m) pozostałe elementy procesu kadrowego i ich specyfika w pracy urzędu, n) system komunikacji i informacji interpersonalnej w funkcjonowaniu urzędu, o) systemy informatyczne wspomagające zarządzanie zasobami ludzkimi w urzędzie, p) psychologia kierowania pracownikami, q) marketing zewnętrzny i wewnętrzny w pracy urzędu, postawach i zachowaniach pracowników - możliwości i zasady kształtowania i modyfikowania, r) dokumentacja formalna w zakresie zasobów ludzkich i jej zmiany - reguły i zasady jej prowadzenia w administracji samorządowej, s) możliwości wspomagania zarządzania zasobami ludzkimi i doradztwa personalnego w pracy urzędu; 3) Programy studiów powinny umożliwić zarówno zapoznanie się z zasadami funkcjonowania sektora publicznego, jak również z organizacją i nowoczesnymi metodami jego zarządzania. Uczestnicy Studiów powinni nabyć wiedzę dotyczącą: poruszania się po zasadniczych aktach prawnych charakterystycznych dla części szczegółowej prawa administracyjnego, prawa pracy, opracowywania aktów prawa miejscowego oraz aktów wewnętrznych wydawanych przez organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego, rozumienia procedur właściwych działaniu administracji publicznej, prawidłowego wydawania decyzji administracyjnych oraz wykorzystywania narzędzi informatycznych. UWAGA: Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty proponowane programy studiów. 5. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) przeprowadzenia dwusemetralnych studiów podyplomowych z zakresu Prawo administracyjne i Zarządzanie zasobami ludzkimi zgodnie z planami i programami studiów; 2) zapewnienia materiałów dydaktycznych do zajęć objętych programami studiów oraz wysoce wykwalifikowanej kadry dydaktycznej w celu realizacji programów Studiów; 3) zapewnienia Uczestnikom Studiów kawy/ herbaty/wody oraz przekąsek; 4) zamieszczenia na czas obowiązywania niniejszej umowy w swoich tablicach informacyjnych plakatów z informacją, że w ramach wskazanych w pkt 1 kierunkach studiów słuchaczami są Beneficjenci Ostateczni Projektu; 5) wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych potwierdzającego zakres studiów i czas ich trwania oraz zaświadczenia będącego integralną częścią świadectwa zaopatrzonego w informację o współfinansowaniu Projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 6) przeprowadzenia dwóch testów badających poziom wiedzy słuchaczy z zakresu materiału studiów podyplomowych, przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu zajęć, mających na celu monitorowanie wzrostu wiedzy; 7) przekazania Zamawiającemu w terminie 14 dni po zakończeniu studiów podyplomowych: a) imiennego wykazu osób które zostały zgłoszone w ramach niniejszej umowy i ukończyły studia podyplomowe, b) kserokopii świadectw w oraz zaświadczeń będących integralną częścią świadectw potwierdzających ukończenie studiów podyplomowych, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, c) kserokopii innych dokumentów związanych z realizacją usługi, o które na piśmie zwróci się Zamawiający, d) oryginałów, przeprowadzonych przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć, testów sprawdzających wiedzę Uczestników Studiów, e) wykazu wyników testów sprawdzających wiedzę Uczestników Studiów; 8) odpowiedniego oznaczenia wszystkich dokumentów bezpośrednio związanych z realizacją usługi tj. Umów, korespondencji dotyczącej Projektu i wszystkich innych dokumentów z nim związanych wychodzących od Wykonawcy poprzez zamieszczanie na dyplomach, certyfikatach oraz materiałach dydaktycznych, podręcznikach, pomocach naukowych itp. logo PO KL i/lub logo EFS zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji, które zamieszczone są na stronie internetowej: www.mswia.gov.pl; 9) umożliwienia Zamawiającemu kontroli realizacji postanowień niniejszej umowy; 10) przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 850000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Zakres i jakość oferowanych programów studiów
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgwwp.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach