Przetargi.pl
świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki ogłasza przetarg

 • Adres: 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 087 5629582, 5629462, 5629595 , fax. 087 5629594
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
  ul. Szpitalna 60 60
  16-400 Suwałki, woj. podlaskie
  tel. 087 5629582, 5629462, 5629595, fax. 087 5629594
  REGON: 79031936200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.suwalki.pl/przetargi
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej za pomocą łączy ISDN 30 B+D dla SPSW w Suwałkach przy ul. Szpitalnej 60, Oddziału Chorób Zakaźnych przy ul. Bulwarowej 3 (2 linie analogowe), Obrona cywilna SPSW ul. Szpitalna 60 (1 linia analogowa) i łącze utrzymaniowe dla usługi dostęp do Internetu DSL na okres 12 m-cy. CPV 64200000-8 2.Zakres świadczenia usługi telekomunikacyjnej musi obejmować: a)realizację połączeń: - lokalnych i strefowych, - do sieci komórkowych, - międzystrefowych, - międzynarodowych b)wymogi realizacji świadczonej usługi: - instalację łącza i jego uruchomienie, - sekundowe naliczanie czasu realizowanych rozmów telefonicznych bez naliczania opłaty początkowej -zachowanie dotychczasowych numerów abonenckich bez ponoszenia kosztów przez Zamawiającego -realizację wszystkich usług dodanych dostępnych w standardzie ISDN -24-godzinny dostęp do serwisu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 642000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu nie wymaga się wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.suwalki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach