Przetargi.pl
Przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowym zespole pałacowo-parkowym w Dębinkach

MUZEUM CYPRIANA NORWIDA W DĘBINKACH ogłasza przetarg

 • Adres: 07-230 Dębinki, Pałacowa 7
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2024-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MUZEUM CYPRIANA NORWIDA W DĘBINKACH
  Pałacowa 7
  07-230 Dębinki, woj. mazowieckie
  REGON: 520272368
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowym zespole pałacowo-parkowym w Dębinkach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Zadanie nr 1: a) remont i konserwacja elewacji dwóch oficyn wg dokumentacji z roku 2022,b) konserwacja wystroju sztukatorskiego na elewacjach pałacu wg dokumentacji z roku 2022,c) remont dachów na dwóch oficynach i pałacu wg dokumentacji z roku 2023;Zadanie nr 2: opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dla wymiany wszystkich stolarek okiennych w pałacu i dwóch oficynach oraz jej uzgodnienia z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;Zadanie nr 3: demontaż istniejących stolarek okiennych, dostawa i montaż stolarek okiennych według uzgodnionego projektu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach