Przetargi.pl
Przeprowadzenie pełnych badań zoptymalizowanego rozwiązania rozłącznika SN w izolacji próżniowej (24kV) - nr postępowania CUW-CUE/ 03/ 09/ 19

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG ogłasza przetarg

 • Adres: 40-189 Katowice, ul. Leopolda
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 007 681, , fax. 322 007 701
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
  ul. Leopolda 31
  40-189 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 007 681, , fax. 322 007 701
  REGON: 12531630000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ibemag.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut sieci

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie pełnych badań zoptymalizowanego rozwiązania rozłącznika SN w izolacji próżniowej (24kV) - nr postępowania CUW-CUE/ 03/ 09/ 19
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest “Przeprowadzenie pełnych badań zoptymalizowanego rozwiązania rozłącznika SN w izolacji próżniowej (24kV)”. Zamawiający oczekuje przeprowadzenia badań konstruktorskich i testów zgodnie z wymaganiami następujących norm: PN-EN 62271-103 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza-Cześć 103: Rozłączniki o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV do 52kV włącznie. Zamawiający zastrzega sobie, iż w przypadku gdy umowę wykonywać będzie wspólnie kilku Wykonawców, wynagrodzenie będzie płatne Liderowi Konsorcjum, na podstawie jednej faktury wystawionej, zgodnie z ceną przedstawioną w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71600000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dot. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. a) SIWZ, jeżeli wykaże, że posiada certyfikat potwierdzający, że wykonawca spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025. W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. a) SIWZ - Wykonawca przedstawia aktualny certyfikat potwierdzający, że wykonawca spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w ofercie składa: FORMULARZ OFERTY - WZÓR FORMULARZA OFERTY STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ. Podpisane Oświadczenie o posiadaniu odpowiedniej infrastruktury i aparatury badawczej niezbędnej do realizacji zadania (generatory zwarciowe, transformatory probiercze). Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ . OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE, ŻE WYKONAWCA NIE PODLEGA WYKLUCZENIU i SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - WZÓR OŚWIADCZENIA STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. INFORMACJĘ dot. VAT - WZÓR INFORMACJI STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. PEŁNOMOCNICTWA OPISANE W SIWZ. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dodatkowo składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. WYKONAWCA w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (pzp.ibemag.pl zakładka Przetargi nr CUW-CUE/03/09/19) informacji o złożonych ofertach, PRZEKAŻE zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - WZÓR INFORMACJI STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach