Przetargi.pl
Bankowa obsługa budżetu Gminy Miasta Jaworzno oraz jej jednostek organizacyjnych

Urząd Miejski ogłasza przetarg

 • Adres: 43-600 Jaworzno, Grunwaldzka
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 6181500, 6181586, , fax. 326 181 501
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski
  Grunwaldzka 33
  43-600 Jaworzno, woj. śląskie
  tel. 032 6181500, 6181586, , fax. 326 181 501
  REGON: 27625537000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.jaworzno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bankowa obsługa budżetu Gminy Miasta Jaworzno oraz jej jednostek organizacyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Miasta Jaworzno oraz jej jednostek organizacyjnych, która obejmuje w szczególności: 1) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego budżetu Gminy Miasta Jaworzno i rachunków pomocniczych, 2) otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Jaworzno aktualnie funkcjonujących oraz utworzonych w przyszłości, 3) prowadzenie rachunku lokat terminowych dla budżetu Gminy Miasta Jaworzno na odrębne zlecenie Zamawiającego, 4) realizację poleceń przelewów krajowych, zagranicznych, elektronicznych, a w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej składanych w formie papierowej, 5) przyjmowanie przelewów uznających rachunki Zamawiającego, 6) przyjmowanie wpłat gotówkowych na wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego, 7) dokonywanie wypłat gotówkowych; 8) zainstalowanie i uruchomienie systemu bankowości elektronicznej u Zamawiającego zapewniającego pełne bezpieczeństwo oraz przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu bankowości elektronicznej, 9) zapewnienie kompleksowej obsługi systemu masowych płatności, 10) świadczenie usług wirtualnej konsolidacji sald, 11) generowanie dla Zamawiającego dziennych elektronicznych wyciągów bankowych, 12) umożliwienie Zamawiającemu pobierania dziennych elektronicznych wyciągów bankowych, sprawdzania stanów rachunków, składania zleceń i odczytywania historii operacji na rachunkach bankowych, 13) przyjmowanie płatności na rzecz Zamawiającego za pomocą terminali i kart płatniczych, 14) zainstalowanie i udostępnienie 2 kas automatycznych wraz z oprogramowaniem (opłatomaty) umożliwiające dokonywanie wpłat gotówkowych, bezgotówkowych od osób trzecich, 15) potwierdzanie na wniosek Zamawiającego zgodności sald na rachunkach bankowych Zamawiającego, a w ostatnim dniu roku kalendarzowego bez wniosku Zamawiającego, 16) wydawanie na potrzeby Zamawiającego, bezpłatnie i niezwłocznie opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach, 17) wydawanie i obsługa kart przedpłaconych dla pracowników Gminy Miasta Jaworzno i jednostek organizacyjnych, 18) prowadzenie rachunków depozytowych dedykowanych do obsługi wpłat obcych, 19) udzielenie Zamawiającemu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Gminy Miasta Jaworzno, 20) oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66110000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest uprawniony do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia, tj. do wykonywania czynności bankowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2187 z późn. zm.)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta winna zawierać cenę ofertową – opłatę ryczałtową, za realizację całości przedmiotu zamówienia przez cały okres trwania umowy oraz współczynnik dla oprocentowania środków na rachunkach bankowych (wyrażony w %, określony do dwóch miejsc po przecinku) i marżę dla kredytu w rachunku bieżącym budżetu Miasta (wyrażoną w % do dwóch miejsc po przecinku). Oferta może zostać sporządzona z wykorzystaniem wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik do SIWZ. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 4. W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą zobowiązania tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W tym celu wykonawca może skorzystać ze wzoru stanowiącego załącznik SIWZ. Dla oceny czy wykonawca, polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, przedłożony dokument winien zawierać w szczególności informacje o: zakresie dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposobie wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia; zakresie i okresie udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia oraz informacje czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  5. W przypadku gdy wykonawca działa przez pełnomocnika, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przedmiotowe pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy w pliku o nazwie „Zbiorcze zestawienie ofert” na swojej stronie internetowej www.bip.jaworzno.pl. 

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach