Przetargi.pl
Przeprowadzenie inwentaryzacji infrastruktury techniczno-systemowej wykorzystywanej w projekcie pn. Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych (P1) – faza II realizowanym przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) oraz dokonanie analizy jej przydatności dla realizacji celów projektu oraz utrzymania i rozwoju jego produktów.

Ministerstwo Zdrowia ogłasza przetarg

 • Adres: 00-952 Warszawa, ul. Miodowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 6349317 , fax. 226 349 638
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Zdrowia
  ul. Miodowa 15
  00-952 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 6349317, fax. 226 349 638
  REGON: 28798700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/zdrowie/zamowienia-publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie inwentaryzacji infrastruktury techniczno-systemowej wykorzystywanej w projekcie pn. Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych (P1) – faza II realizowanym przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) oraz dokonanie analizy jej przydatności dla realizacji celów projektu oraz utrzymania i rozwoju jego produktów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwentaryzacji infrastruktury techniczno-systemowej wykorzystywanej w projekcie pn. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) – faza II realizowanym przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) oraz dokonanie analizy jej przydatności dla realizacji celów projektu oraz utrzymania i rozwoju jego produktów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72100000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4b do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach