Przetargi.pl
„Wykonanie remontów dróg gminnych na terenie Gminy Celestynów” RIZPiFZ.271.26.2018

Gmina Celestynów ogłasza przetarg

 • Adres: 05-430 Celestynów, ul. Regucka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7897060 w. 114 , fax. 227 897 011
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Celestynów
  ul. Regucka 3
  05-430 Celestynów, woj. mazowieckie
  tel. 22 7897060 w. 114, fax. 227 897 011
  REGON: 1326896500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.celestynow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wykonanie remontów dróg gminnych na terenie Gminy Celestynów” RIZPiFZ.271.26.2018
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów wskazanych dróg gminnych na terenie Gminy Celestynów z podziałem na niezależne 3 części. 2. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie remontu i naprawy dróg w Gminie Celestynów polegającym na dostarczeniu i wbudowaniu materiałów do bieżącego utrzymania. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę, rozładunek, wbudowanie kruszywa lub masy mineralno – bitumicznej. 3. Zamawiający podzielił zamówienie na 3 części. 4. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane części zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w rozdziale V, Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 2. W zakresie braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale V Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. 3. Powyższe Oświadczenia stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o którym mowa w ust.1 i w ust 2, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w ust. 1 i w ust. 2. 6. Wykonawca wraz z oferta składa ewentualnie załącznik nr 4 do SIWZ wykaz podwykonawców oraz załącznik nr 10 do SIWZ Zobowiązanie. 7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 8. Dokumenty składane są w formie przewidzianej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2016r. poz. 1126). 9. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentu, oświadczenia na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, z którego będą wynikać kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia, w którym opublikowano ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach